Bestyrelsesvejledning for

Ejerforeningen Marstalsgade 28-32


  Tilbage
 

Ejerforeningens bestyrelse er samlet 6-8 gange om Śret.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt et antal suppleanter.

Suppleanterne indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne, så de er inde i sagerne, hvis de på et eller andet tidspunkt skal indtræde i bestyrelsen som ordinære medlemmer.

Formanden har den daglige ledelse af foreningen, hvor han sørger for at alle de pludseligt opståede situationer ikke giver unødige problemer for de øvrige ejere.

Kassereren har til opgave at ligge inde med en kassebeholdning, på max. 1.000 - 2.000 kr. så de små udgifter der ikke behøver at gå direkte over administrationen kan blive udbetalt mod behørigt bilag. Dette kan være udgifter til en låsesmed, indkøb af rengøringsartikler til viceværten og andre småanskaffelser.

Bestyrelsen skal af sin midte udpege et medlem til det fælles gårdråd, som er oprettet efter at alle ejendommenes gårde i kareen blev slået sammen for nogle år siden. Dette råd holder 2-3 møder om året. Det er dette bestyrelsesmedlems pligt at tilbagerapportere til bestyrelsen de beslutninger gårdrådet træffer.

Ud over at deltage på bestyrelsesmøderne, kan de enkelte bestyrelsesmedlemmer pålægges en eller anden opgave, som besluttes på bestyrelsesmøderne, det kan f.eks. være indhentning af tilbud, lave spørgeskemaundersøgelser o.lign.

Bestyrelsen har en forpligtigelse i at forestå arbejdsweekenderne som afholdes, og skal derfor fordele arbejdsopgaverne omkring afholdelsen af disse, så alle ting kan foregå til alles tilfredshed.

Bestyrelsesmedlemmerne er ikke absolut forpligtet til at deltage begge dage i arbejdsweekenderne, men bestyrelsen skal koordinere arbejdet således at der er tilstrækkeligt mange bestyrelsesmedlemmer til stede begge dage, til at alt kan fungere tilfredsstillende.

Bestyrelsesmøderne har som regel en varighed af ca. 2 timer, og kun i sjældne tilfælde længere. Disse afholdes på en hverdagsaften, enten hos Formanden eller roterer mellem bestyrelsesmedlemmernes bopæle.

Hvis der skulle opstå en situation, hvor Formanden ikke kan varetage en opgave i relation til håndværkerbesøg eller lignende, kan denne opgave blive pålagt et af bestyrelsens øvrige medlemmer.