Generalforsamlingsreferat 2000

 

Torsdag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i ejerforeningen Marstalsgade 28-32, i medborgerhuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.

Der var fremmøde af

Jesper Sørensen (lej. 3) Marstalsgade 32, 1. tv. 27/1000

Eva Molin (lej. 5) Marstalsgade 32, 2. tv. 27/1000

Kenneth Larsen (lej. 9) Marstalsgade 32, 4. Tv. 27/1000

Dan Egelund (lej. 12) Marstalsgade 32, 5. th. 27/1000

Carsten Jellesen (lej. 13) Marstalsgade 30, st. tv. 52/1000

Hans Pauli Sundstein (lej. 14) Marstalsgade 30, 1. tv. 27/1000

Frank Huulgaard Jensen (lej. 18) Marstalsgade 30, 3. tv. 27/1000

Ricco Normann Dyhr (lej. 21) Marstalsgade 30, 4. th. 27/1000

Christian Jochumsen (lej. 24) Marstalsgade 28, st. tv. 29/1000

Fatma Chirout Andersen (lej. 25) Marstalsgade 28, st. th. 30/1000

Mogens dall (lej. 33) Marstalsgade 28, 4. Th. 30/1000

Steen Christensen (lej 35) Marstalsgade 28, 5. th. 27/1000

 

I alt 357/1000

 

1. Valg af dirigent

Jesper Sørensen blev valgt til dirigent uden nogen indvendinger.

2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning for seneste forløbne år.

Ved formand Hans Pauli Sundstein.

Beretning til den ordinære generalforsamling 2000

Ejerforeningen har i det forløbne år afholdt 2 arbejdsweekender som der har været rimelig god tilslutning til.

Vi har fået gjort det meste af arbejdet med vedligeholdelsen af vores køkkentrappeopgange, fået ryddet loftsrummet i nr. 28, og fået renset op i lyskasserne både til gade og gårdsiden.

Efterfølgende har vi fået fjernet alt råddent karmtræ i kældervinduesåbningerne, og fået muret disse op, med en udluftningsrist isat.

Vi har også fået opsat en varmeveksler, der skal sørge for at vi udnytter vores fjernvarme optimalt, og ikke længere skal betale strafafgift for at levere for varmt vand retur til fjernvarmeværket, hvilket desværre har været nødvendigt for at vi kunne holde en acceptabel temperatur i lejlighederne, men det skulle nu være et overstået kapitel.

Sidste sommer skete der beklageligvis et svigt hos administrator, hvor der blev ansat en ny person til varetagelse af de opgaver som administrator skulle varetage for os, hvilket medførte nogle problemer.

Der blev i sensommerens løb rettet op på dette igen, men vi oplevede så atter ved årsskiftet at få nye problemer, idet administrator ikke havde fået registreret betalingerne fra oktober kvartal elektronisk, hvilket medførte at vi fik opkrævninger på 2 kvartaler i januar. Denne blev for de flestes vedkommende trukket tilbage, og opkrævningen blev så gennemført i februar måned.

Forhåbentlig har alle, der måtte have indbetalt for meget fået rettet op på dette.

Administrator har tidligere lovet bestyrelsen at vi skulle få månedlige delregnskaber, så vi kan holde øje med udviklingen, især efter at bestyrelsen har givet administrator fuldmagt til at kunne foretage alle betalinger elektronisk. Disse delregnskaber har det været svært at fremskaffe, hvilket gør, at vi i bestyrelsen ikke har haft mulighed for reelt at holde øje med udviklingen, hvilket ikke er acceptabelt.

Vi har også aftalt med administrator at vi skal have et månedligt kontoudtog fra banken, og dette har vi ikke set noget til. Der er flere gange blevet rykket for disse, men der er ikke sket noget som helst.

I januar måned kontaktede jeg administrator for at få at vide hvornår vores årsregnskab ville være færdigt, så vi kunne afholde et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen fik fremlagt dette, og tilrettelægge generalforsamlingen. Administrator meddelte, at det var blevet afleveret til bogføring, og han ikke vidste hvornår det ville være retur.

Jeg har forsøgt at få en dato for regnskabets færdiggørelse ud af administrator, men uden held.

Da der i vores vedtægter står at vores generalforsamling skal afholdes i 1. Kvartal, måtte jeg meddele administrator dette, og da han ikke kunne garantere at regnskabet ville være færdigt inden udløbet af marts måned, konkluderede jeg at vi måtte se at finde en dato for afholdelsen af vores ordinære generalforsamling, så vi i hvert fald overholdt vores egne vedtægter.

Da jeg havde lavet en aftale med medborgerhuset til den 23. Marts, meddelte jeg administrator dette en af de første dage i marts, hvilket han gav en yderst negativ tilbagemelding på. Han kunne ikke garantere for, at kontoret kunne udsende indkaldelserne samt et regnskab til denne dato, og mente at vi i fællesskab skulle finde en tdato til generalforsamlingen, og mente ikke det gjorde noget at den blev rykket til en gang i april.

Jeg har tidligere, helt tilbage i januar måned, forsøgt at få aftalt en dato med administrator, men det lykkedes mig ikke at få en sådan i stand.

Jeg må efter det forløbne år konkludere, at hvis man ønsker at fortsætte med denne administrator, så bliver det ikke med mig som formand. Min tråd til denne administrator er knækket, og der kommer næppe noget samarbejde ud af det igen.

Bestyrelsen har drøftet denne sag, og står klart bag min holdning, og med mindre at generalforsamlingen bakker denne holdning op, stiller vi næppe op igen.

Jeg har uopfordret modtaget et administrationstilbud med posten, og et andet administrationsfirma er blevet kontaktet, samt at en af vores ejere har kontakt til et tredje, så ud fra dette skulle der være noget at arbejde videre med efter denne generalforsamling.

Jeg håber at generalforsamlingen vil gå ind i en kreativ drøftelse af situationen, så vi kan finde mulige løsninger til denne, og komme videre med det reelle arbejde, hvor tingene fungerer igen.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

3. forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

Ikke godkendt, da årsregnskabet ikke var færdig revideret og godkendt af administrator.

4. Forelæggelse og godkendelse af det kommende års drift budget.

Da der fra administrators side ikke forelå noget budgetudkast, blev det besluttet at bruge budgettet fra 1999.

5. forslag fra medlemmer.

    1. Fastsættelse af tidspunkt for afholdelse af arbejdsweekender
    2. Forslag om ekstra opkrævning i forbindelse med ejendommens vedligeholdelse i henhold til tilstandsrapporten.

a. Det blev besluttet, at vi fremover vil afholde arbejdsweekend den første weekend i juni og den sidste weekend i august

b. Blev slettet da der var et overskud fra sidste års regnskabsudkast. Punktet vil om nødvendig blive genoptaget ved den ekstraordinære generalforsamling.

6. Valg af formand til bestyrelsen.

Hans Pauli Sundstein genopstillede.

Hans Pauli Sundstein blev enstemmigt genvalgt som formand.

7. Valg af tre medlemmer af bestyrelsen.

Frank Huulgaard Jensen, Jesper Sørensen og Dan Egelund genopstillede

Frank Huulgaard Jensen, Jesper Sørensen og Dan Egelund blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter.

Ricco Normann Dyhr blev valgt som 1. suppleant, Steen Christensen blev valgt som 2. suppleant og Eva Molin blev valgt som 3. suppleant.

9. Valg af kasserer.

Carsten Jellesen genopstillede.

Carsten Jellesen blev enstemmigt genvalgt som kasserer.

10. Valg af Revisor.

Grundet det forestående administratorskift besluttede generalforsamlingen at udskyde valget af revisor til den ekstraordinære generalforsamling.

10. Eventuelt.

Problematikken med de parkerede cykler foran vinduerne blev diskuteret, og der henstilles igen til at cyklerne parkeres i cykelstativerne.

Til den første arbejdsweekend vil der blive ryddet op i de gamle cykler der optager unødvendig plads i cykelstativet.

Frank Huulgaard Jensen vil sørge for at der bliver plantet blomster i blomsterkasserne ud for de tre opgange.

 

Referent: Carsten Jellesen

Attesteret af dirigent Jesper Sørensen.

Tilbage til generalforsamlingsoversigten Tilbage til Ejerforeningens hjemmeside