Generalforsamlingsreferat nr. 2 år 2000

Onsdag den 23. august 2000 blev der afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Marstalsgade 28-32, i medborgerhuset, Århusgade 103, 2100 København Ø. Generalforsamlingen var en fortsættelse af den ordinære generalforsamling afholdt 23. marts 2000.

Der var fremmøde af:

Jesper Sørensen (lej. 3) Marstalsgade 32, 1. tv. (27/1000)
Dan Egelund (lej. 12) Marstalsgade 32. 5. th. (27/1000)
Carsten Jellesen (lej. 13) Marstalsgade 30, st. tv. (52/1000)
Hans Pauli Sundstein (lej. 14) Marstalsgade 30, 1. tv. (27/1000)
Frank Huulgaard Jensen (lej. 18) Marstalsgade 30, 3. tv. (27/1000)
Janus Badsberg (lej 28.) Marstalsgade 28, 2. tv. (29/1000)
Ialt 189/1000

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Advokat Uno Ternstrøm blev valgt som dirigent og referent uden nogen indvendinger. Advokat Uno Ternstrøm præsenterede sig selv som den nye administrator, ligesom han præsenterede sin advokatvirksomhed. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen var at betragte som anden del af den ordinære generalforsamling med henblik på forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 1999 samt budget for år 2000.

  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 1999

Regnskabets enkelte punkter blev gennemgået af dirigenten, hvorefter regnskabet blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen. Formand Hans Pauli Sundstein beklagede, at der var restancer i regnskabet, hvilket skyldes den tidligere administrators manglende indsats. Såvel bestyrelse som nuværende administrator Uno Ternstrøm tilkendegav, at man hurtigst mulig ville forsøge at få forholdet bragt i orden. I øvrigt supplerede administrator med en bemærkning om at foreningens reserver var små samt at man burde overveje at spare mere op.

3. Forelæggelse og godkendelse af indeværende års drift budget

Herefter blev budgettet for år 2000 gennemgået. Dirigenten redegjorde for budgettets indhold herunder at budgettet forudsatte en stigning af fællesudgifterne på 5%. Dirigenten gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at en vedtagelse af budgettet ville betyde, at stigningen for hele år 2000 ville blive opkrævet sammen med fællesudgifterne i oktober kvt. Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

 

  1. Eventuelt

Bestyrelsesmedlem Jesper Sørensen havde fra Eva Molin (lej. 5), Marstalsgade 32, 2. tv.(27/1000) den 23. august modtaget "forslag om, at bestyrelsen i løbet af de næste år indregner en rensning af samtlige lejligheders luftkanaler." Eva Molin havde skriftligt redegjort for at omkostningerne ligger i størrelsesorden af ca. kr. 5.500,00 6.000,00 pr. opgang incl. efterfølgende rengøring med speciel støvsugere. Endeligt bemærkede Eva Molin, at luftkanaler ifølge vedtægterne er et fællesanliggende.

Da forslaget ikke var fremkommet rettidigt var der ikke tale om et punkt som generalforsamlingen kunne eller skulle tage stilling til. Forholdet drøftedes og bestyrelsen tilkendegav, at forholdet ville blive taget i betragtning i forbindelse med fremtidige beslutninger om ejendommens vedligeholdelsesarbejder.

Formand Hans Pauli Sundstein bemærkede i øvrigt, at man er i færd med at omlægge vandforsyningsrørene i ejendommens kælder, hvorfor der formentlig inden for den nærmeste fremtid vil blive lukket for vandet i en dags tid. Der vil blive opsat opslag herom i opgangene. Hertil tilføjede bestyrelsesmedlem og vicevært Frank Huulgaard Jensen, at arbejdet stod stille lige for tiden bl.a. som følge af, at der var konstateret rotter i kælderen, hvilket forhold man var i gang med at bekæmpe. Frank Huulgaard Jensen supplerede med, at der desværre havde været et enkelt tilfælde, hvor en rotte havde trængt sig op i en lejlighed som følge af sprækker opstået ved faldstammen i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder i den pågældende lejlighed.

Da der ikke var flere punkter på dagsordenen takkede dirigenten for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet.

 

Dirigent og referent: Uno Ternstrøm

 

Tilbage til oversigten over generalforsamlingsreferater Tilbage til Ejerforeningens hjemmeside