E/F Marstalsgade 28-32

Generalforsamlingsreferat vedrørende ordinær generalforsamling år 2001

Torsdag den 29. marts 2001 blev der afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Marstalsgade 28-32, i medborgerhuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.

 1. Dagsorden:
 2. 1. Valg af dirigent og referent:
 3. 2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning:
 4. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2000:
 5. 4. Forelæggelse og godkendelse af driftsbudget for 2001:
 6. 5. Forslag fra bestyrelsen:
 7. 6. Valg af formand til bestyrelsen:
 8. 7. Valg af (øvrige) bestyrelsesmedlemmer:
 9. 8. Valg af suppleanter:
 10. 9. Valg af kasserer:
 11. 10. Valg af revisor:
 12. 11. Eventuelt:

 

Der var fremmøde af:

Mads Nielsen, lejer af lejlighed nr. 3,

Marstalsgade 32, 1. tv.

Lejer mødte uden fuldmagt og blev derfor betragtet som tilhører uden stemmeret.

Eva Molin (lej. 5)

Marstalsgade 32. 2. tv.

(27/1000) var repræsenteret ved fuldmagt, som denne havde givet foreningens bestyrelse.

Ane Lindgren (lej. 7)

Marstalsgade 32. 3. tv.

(27/1000) var repræsenteret ved fuldmagt, som denne havde givet Kenneth Anker Larsen (lej. 9).

Helene Sams (lej. 8)

Marstalsgade 32. 3. th.

(29/1000)

Kenneth Anker Larsen (lej. 9)

Marstalsgade 32. 4. tv.

(27/1000)

Dan Egelund (lej. 12)

Marstalsgade 32. 5. th.

(27/1000)

Carsten Jellesen (lej. 13)

Marstalsgade 30, st. tv.

(52/1000)

Hans Pauli Sundstein (lej. 14)

Marstalsgade 30, 1. tv.

(27/1000)

Frank Huulgaard Jensen (lej. 18)

Marstalsgade 30, 3. tv.

(27/1000)

Fatma Chirout Andersen (lej. 25)

Marstalsgade 28, st. th.

(30/1000)

Hanne Clausager (lej. 32)

Marstalsgade 28, 4. tv.

(29/1000) var repræsenteret ved fuldmagt, som denne havde givet lejer af lejligheden Jacob Clausager.

Mogens Dall (lej. 33)

Marstalsgade 28, 4. th.

(30/1000)

Steen Christensen (lej. 35)

Marstalsgade 28, 5. th.

(27/1000)

- Ialt var følgende fordelingstal repræsenteret: 359/1000

 

 1. 1. Valg af dirigent og referent
 2. Efter bestyrelsens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent og referent uden nogen indvendinger. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

   

 3. 2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning.
 4. Beretning til Ejerforeningen Marstalsgade 28-32's generalforsamling:

  Det forløbne år har været et vanskeligt år for bestyrelsen, idet vi først konstaterede at der var rod i administrationen hos vores tidligere administrator, der ved årsskiftet 1999 / 2000 udsendte forkerte opkrævninger til ejerne.
  Herefter måtte vi, efter et større tovtrækkeri, afholde en ordinær generalforsamling, hvor vi godt nok overholdt vores egne love, hvad angår tidsfristen for dennes afholdelse, men ikke kunne præsentere noget revideret regnskab.
  Allerede her konstaterede vi, at der var en del ejere som var kommet i restance, med betaling af fællesudgifter, og at administrator ikke gjorde noget effektivt for at inddrage disse restancer, hvorfor vi så os nødsaget til at opsige administrationsaftalen med Faktum ApS, og finde en ny administrator.
  Desværre steg restancerne fra ejerne til ejerforeningen i løbet af året, som medførte at vi ved årsskiftet 2000/2001 var helt oppe på næsten 100.000 kr. i restancer, hvoraf vi heldigvis nu har fået inddraget ca. 2/3 af disse, så det lysner i øst.

  Vi fik antaget advokatfirmaet Ternstrøm som ny administrator fra den 1. Juni 2000, men overdragelsen blev forsinket af, at det var vanskeligt at få alt relevant materiale fra den tidligere administrator, hvorfor overtagelsen først fandt sted fra den 1. Juli.
  Den nye administrator skulle herefter have lidt tid til at sætte sig ind i de forhold som vi befandt os i, og det ser efterhånden ud til at vi har fået styr på sagerne, således at bestyrelsen kan komme til at arbejde med de ting, som er relevante for en ejerforenings bestyrelse.
  Det har dog været vanskeligt, at drive en forening på disse betingelser, og jeg vil opfordre enhver ejer, såvel nuværende som kommende ejer, til at vise det fornødne ansvar, hvor man overholder sine forpligtelser overfor det fællesskab som vi alle er en del af, således at bestyrelsen har arbejdsfrihed til at udøve de på generalforsamlingerne pålagte opgaver, uden at skulle være bundet af økonomiske vanskeligheder, idet budgettet ikke hænger sammen, når der opstår så store restancer.

  Den sidste tredjedel af restancerne er der indtil videre fundet nogle, der bekræfter sig skyldige i en del af, og resten bliver overdraget til den tidligere administrator om at redegøre for, så vi forhåbentlig ikke kommer til at lide noget større tab, på det sjusk som har fundet sted, og hvor bestyrelsen ikke har haft mulighed for at gribe ind i tide, idet der ikke har været en fungerende ordning med den tidligere administrator, om at levere jævnlige delregnskaber til bestyrelsen, så vi har kunnet holde hånd i hanke med dette.
  Med antagelsen af en ny administrator, som i forvejen er advokat, har vi en væsentlig større sikkerhed mod den slags ulykker, som vi forhåbentlig aldrig kommer til at møde igen!

  Af vedligeholdelsesarbejder har der været udført opmuring af vinduesåbningerne i kælderen, med isættelse af udluftningsriste, omlægning af vandrørene i kælderen, isolering af kælderlofterne, og på det sidste er vi i gang med at isolere væg og loft i porten, så de berørte lejligheder bliver fri for kondensproblemerne i forbindelse med kulde/varme forskellene ved den uisolerede mur.
  Alle disse ting skulle gøre økonomien i både varme og vandforbrug bedre for hele ejendommen.

  Vi har i det forløbne år, afholdt de 2 arbejdsweekender, som blev vedtaget på sidste års generalforsamling med fremtidig praksis omkring afholdelsen af disse, men måtte desværre konstatere at der er færre og færre der møder op til disse, og flere der hellere vil udføre individuelle opgaver, hvilket gør det vanskeligt at tilrettelægge, hvorfor vi må indføre en tilmeldingspligt til disse, så bestyrelsen kan have et overblik over hvilke kræfter der er til rådighed de 2 dage i hver weekend.
  Tilmeldingsfristen vil være på 2 uger.
  Til trods for dette, så er der blevet arbejdet godt på køkkentrappeopgangene, og de er begyndt at se noget bedre ud, men der mangler stadig lidt at gøre ved disse, inden vi kan gå igang med hovedtrappeopgangene.

  Som tidligere omtalt ved de sidste mange års generalforsamlinger, så har alle ejerne, på nær én, opfyldt deres forpligtelse til at vedligeholde deres vinduer. Nogle har valgt at udskifte disse, med baggrund i de regler der gælder herfor, og andre har valgt at renovere dem, således at de er i forsvarlig stand, og uden risiko for svamp eller insektskade på ejendommen.
  Den sidste lejlighed som ikke har fået dette gjort, er ejet af en ekstern ejer, der er meget svær at få i tale, hvorfor vi stadig arbejder med denne sag.

  Af fremtidige opgaver, så skal vi have renset alle luftkanalerne til lejlighederne, og så ligger der nogle større projekter foran os. Vi har brug for inden alt for mange år, at få udskiftet vores varmtvands beholder, idet vi bruger alt for megen energi på, at få opvarmet det varme vand vi bruger, idet varmen først skal trænge igennem et tykt lag kalk, inden vores forbrugsvand bliver varmet op. Dette forventes at koste en del penge, som næppe kan afholdes over 1 års budget.
  Hernæst er vores varmeforsyning så gammel og utidssvarende, at der også her skal ske nogle ting, hvilket bestyrelsen skal arbejde videre med, og indhente konkrete tilbud på, og fremlægge for generalforsamlingen.
  Vi har fået opsat en varmeveksler efter råd fra "energiledelsesordningskonsulenten", som skulle hjælpe os med problemet omkring tilbagelevering af for varmt vand til fjernvarmeforsyningen, idet vi ikke har en tilstrækkelig afkøling af dette undervejs, da vi kun har et etstrenget anlæg.
  Vi har endnu ikke kunne vurdere hvilken gavn dette har medført, men forhåbentlig kan det ses af det næste varmeregnskab, eller ihvertfald til næste år.

  Der har igen været nogle problemer med taget, og som det sidste har vi sat den rådgiver som vi benytter i forbindelse med vores vedligeholdelsesarbejder, til at komme med en udtalelse omkring hvilke fejl der stadig er ved taget, så vi kan henvende os igen til entreprenøren, som udførte det skandaleramte arbejde, og konkret lægge de problemstillinger på bordet, som vi må bede dem om at udbedre, så denne sag, efter næsten 10 år, kan få sin afslutning. Det må siges, at entreprenøren hidtil har været villig til at gøre de ting som vi har påpeget i vores klager, og ejerforeningen har ikke haft unødige udgifter af dette indtil nu.
  Det byggelån som ejerforeningen optog, i forbindelse med udskiftning af taget i 1992, og som flere og flere har indfriet undervejs, er nu endelig tilbagebetalt af foreningen.

  De fugtproblemer, som vi på det seneste har haft i kælderen, viser sig at stamme fra en tilstoppet pumpebrønd, som skulle sikre os mod denne fugt, og der har ikke været de store problemer med vand i kælderen siden denne blev frigjort.
  Jeg vil dog bemærke, at det altid tager nogle år fra et problem af en sådan karrakter bliver løst, indtil at resultaterne viser sig i det synlige.
  I den i 1997 udarbejdede tilstandsrapport bliver der påpeget en del murskader i kælderen, som i forbindelse med den fugtspærring som blev udført i 1985 ved indbankning af stålplader i murværket, som skulle hindre fugten, fra den dengang oversvømmede kælder, i at trænge op i ejendommen.
  Disse murskader er endnu ikke blevet udbedret, idet Disse først med ansvarlighed kan blive udbedret, når murværket er helt tørt, og det kan vi håbe på vil ske inden for de aller nærmeste år.
  Udbedringen vil blive en bekostelig affære, hvorfor ejerforeningen skal træffe de fornødne økonomiske beslutninger på de kommende års generalforsamlinger, således at disse arbejder bliver prioriteret i sammenhæng med øvrige påtrængende vedligeholdelsesarbejder.

  Det er mit håb, at det gode og konstruktive samarbejde, der har været i bestyrelsen i det forløbne år, kan fortsætte, så vi kan få løst de opgaver der ligger foran os på bedste måde.

  Jeg vil takke den afgående bestyrelse for samarbejdet, og opfordre til at nye ejere vil tage del i dette arbejde.

  Vær frimodige til at debattere denne beretning, og komme med ethvert relevant spørgsmål, for i lighed med informationsteknologiens fremrykning i samfundet, så lægger ejerforeningen alle relevante oplysninger ud på sin hjemmeside, som findes på adressen: http://www.hapasu.dk/marstalsgade hvorfra alle bestyrelsens referater og generalforsamlingsreferater kan findes, samt tilstandsrapporten og bestyrelsens bemærkninger til denne jf. det arbejde som har fundet sted siden da, og meget mere.
  Alle ejere er velkommen til at sende en mail til formanden med spørgsmål og ønsker/kommentarer som man måtte brænde inde med, og vi har også oprettet en gæstebog på hjemmesiden, hvor man kan komme med ris og ros til os.

  Der blev spurgt om årsberetningen var udsendt til foreningens medlemmer, hvortil der blev svaret, at det ikke var tilfældet, men at den ville blive udsendt sammen med generalforsamlingsreferatet. Steen Christensen spurgte til beretningens omtale af varmtvandsbeholder herunder om der var andre muligheder end udskiftning. Formand Hans Pauli Sundstein og Frank Huulgaard Jensen forklarede nærmere om problemet, som først og fremmest bestod i, at beholderen var kalket til, hvilket bevirkede, at kalk i beholderen blev varmet op samtidig med vandet, hvilket igen medførte et større forbrug af energi, end hvad man under normale forhold behøvede at forbruge. De forklarede samtidig, at man havde haft en energikonsulen til at se på forholdet, samt at der formentlig ikke var rentable alternativer, hvorfor en udskiftning på et tidspunkt ville være nødvendig. Kenneth Anker Larsen spurgte i hvilken besparelse, der ville være ved at udskiftning. Bestyrelsen kunne endnu ikke give et præcist svar herpå. Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

 5. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2000

Regnskabets enkelte punkter blev gennemgået af foreningens revisor Jørgen Roager, der bl.a. forklarede hvorledes udgiften til vand var trukket ud af regnskabet, som følge af ønske fra bestyrelsen, da der i ejendommen er opsat vandmålere. I forbindelse med regnskabet bemærkede dirigenten, der tillige er administrator for foreningen, at medlemmernes gæld til foreningen - som følge af manglende betaling af fællesudgifter - skyldtes rod i arbejdet hos tidligere administrator. Dirigenten kunne samtidig bemærke, at medlemmers gæld efter årsregnskabets afslutning var nedbragt med ca. 2/3, hvorfor regnskabet ikke gav udtryk for den reelle situation på dette punkt. Regnskabet blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

4. Forelæggelse og godkendelse af driftsbudget for 2001

Herefter blev budgettet for år 2001 gennemgået af dirigenten, der redegjorde for budgettets indhold. Der blev foretaget en nærmere gennemgang stigningen af fællesudgifterne, som først vil træde i kraft fra 3. kvt. 2001 og fremefter, samt betydningen af at vand ikke længere indgår i foreningens ordinære regnskab. Det blev i denne forbindelse bemærket, at udskillelse af betaling af vand fra fællesudgifterne bevirkede, at brutto-/nettoydelsen på lejlighederne i en salgssituation ville være lavere end førhen, da en særskilt opkrævning af vand ikke indgår i opgørelsen af brutto-/nettoydelsen. Dette kunne således meget vel komme foreningens medlemmer tilgode. Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

5. Forslag fra bestyrelsen

Ad forslag A (vedrørende vedtægtsændringer):

Dirigenten gennemgik de enkelte dele i ændringsforslaget. Forslaget debatteredes, idet Mogens Dall og Kenneth Anker Larsen gav udtryk for, at det var en dårlig ide at udelukke medlemmer, som ikke boede i ejendommen, fra at kunne blive valgt ind i bestyrelsen, jfr. ændringsforslaget til 17, stk. 1. Begrundelsen for betænkelighederne var, at en persons kvalifikationer som bestyrelsesmedlem ikke var afhængig af den pågældendes bopæl. Hertil forklarede Hans Pauli Sundstein og Frank Huulgaard Jensen, at begrundelsen for ønsket om ændring af vedtægtens 17, stk. 1 bl.a. var, at personer, der boede i ejendommen havde en bedre kendskab til ejendommen og formentlig også en anden interesse for forskellige forhold vedrørende ejendommen og foreningen. Efter den samlede debat om de foreslåede vedtægtsændringer besluttede bestyrelsen at ændre sit forslag, således at dette blev sat til afstemning som anført i bilaget, som fulgte med indkaldelsen, dog med følgende ændringer:

Ad 17, stk. 1:

Mellem ordene "foreningens" og "medlemmer" i stykkets nuværende sidste punkt tilføjes ordet "herboende". Endvidere tilføjes følgende som nyt sidste punkt i 17, stk. 1: "Dog kan der vælges et bestyrelsesmedlem, som ikke bor i ejendommen. Bestyrelsens formand skal bo i ejendommen."

Ad 19, stk. 3:

Udover den allerede foreslåede ændring af bestemmelsen foreslog bestyrelsen ordet "formanden" ændret til "formandens".

Dirigenten bemærkede, at bestyrelsen som forslagsstiller er berettiget til at foretage ændringer i forslaget, som det skete, hvorfor forslag om vedtægtsændring med førnævnte rettelser/tilføjelser i relation til 17, stk. 1 og 19, stk. 3 blev sat til afstemning. Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. Da der ikke var fremmøde af 2/3 af samtlige ejere til denne generalforsamling, skal forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen vil indkalde til inden 6 uger fra dato, jfr. ejerforeningens nuværende vedtægter.

Ad forslag B (vedrørende husorden):

Formand Hans Pauli Sundstein forklarede baggrunden for fremsættelsen af forslaget. Frank Huulgaard Jensen supplerede med at understrege, at der ikke var tale om en ny straffelov, men nærmere et udtryk for hvad der vurderes at være den almindelige holdning til ro og orden i ejendommen. Kenneth Anker Larsen spurgte til afsnittet omkring brug af vaskemaskiner, hvortil Carsten Jellesen forklarede, at der tidligere havde været visse problemer. Frank Huulgaard Jensen mente, at det var vigtigt at have et regelsæt, såfremt en ejers råden måtte give anledning til problemer. Forslaget debatteredes yderligere. Efter at have hørt forsamlingens holdningen, besluttede bestyrelsen at ændre sit forslag, således at ordene "på hverdage" i husordnens afsnit A, 3. afsnit, linie 3 udgik. Husordenen blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad forslag C (vedrørende bredbåndsinternet):

Formand Hans Pauli Sundstein oplyste forslagets nærmere indhold herunder om priser. Formanden forklarede, at bestyrelsen ønskede en vis handlefrihed til at indgå aftaler om bredbåndsinternet og til at kontakte andre ejendomme og foreninger i området med henblik på at undersøge hvorvidt en samlet tilslutning fra flere foreninger var mulig. Formanden forklarede endvidere, at man som en sidegevinst til selve internet-delen på sigt ville få mulighed for billigere kabel-tv og telefoni. Dette lå dog længere ude i fremtiden. Steen Christensen meddelte, at han havde hørt, at der ved ændring til bredbånd ikke var mulighed for at kalde op til alarm 112. Frank Huulgaard Jensen meddelte, at dette ville blive undersøgt nærmere, da en sådan situation naturligvis var uacceptabel. Mads Nielsen spurgte til tilslutningsprisen, hvortil formanden svarede at denne var kr. 500,00 pr. lejlighed, hvilket udgift ville blive taget over foreningens fællesdrift. Frank Huulgaard Jensen supplerede med, at lejligheden som følge af indlæggelse af bredbåndsinternet formentlig ville blive mere værd i en salgssituation. Helene Sams spurgte hvad et netkort var, samt om man efter installering ikke kunne tænde sin computer uden at være på internettet. Formanden forklarede nærmere om netkortes funktion, samt at man som udg. pkt. var på internettet, når man tændte sin computer. Man kunne dog altid tage ledningen, der forbandt computeren til bredbåndt, ud af computeren, hvorefter forbindelsen ville blive brudt. Endvidere agtede foreningen at sørge for at opsætte en firewall, som kunne beskytte ejendommens computere mod ubudne gæster fra internettet. Forslaget blev herefter sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget, da alle på nær Ane Lindgren, der var repræsenteret ved fuldmagt stemte for forslaget. Ane Lindgren stemte imod forslaget.

6. Valg af formand til bestyrelsen

Hans Pauli Sundstein blev genvalg til bestyrelsens formandspost af en enig forsamling.

7. Valg af (øvrige) bestyrelsesmedlemmer

Til bestyrelsen blev Frank Huulgaard Jensen, Kenneth Anker Larsen og Eva Molin valgt.

8. Valg af suppleanter

Dan Egelund og Steen Christensen blev valgt som suppleanter.

9. Valg af kasserer

Carsten Jellesen blev valgt til kasserer.

10. Valg af revisor

Revisor Jørgen Roager blev genvalgt.

11. Eventuelt

Fatma Andersen oplyste, at der ofte var børn, der legede i ejendommens kælder og spurgte om der kunne gøres noget ved det. Frank Huulgaard Jensen oplyste, at det kunne være farligt for børnene, hvorfor bestyrelsen snarest ville se nærmere på sagen.

Fatma Andersen spurgte til, hvornår det var det bedste tidspunkt at kontakte bestyrelsen / formanden, hvis man havde spørgsmål eller lignende. Formanden oplyste, at han kunne kontaktes på et hvilket som helst tidspunkt dog inden for rimelighedens grænser naturligvis. Formanden meddelte, at han gerne ville kontaktes via e-mail (adressen er hps@hapasu.dk).

Steen Christensen spurgte til hvorledes det ville foregå med kanalvalg i tilfælde af, at der blev etableret kabel-tv via bredbåndsforbindelse. Formanden forklarede, at man fik en prisliste, hvorfra man kunne vælge de kanaler man ønskede.

Helene Sams udtrykte undren over at man i så fald skulle betale for DR1 og DR2, og spurgte om man med bredbåndsforbindelsen kunne være på internettet og tale i telefon samtidig. Bestyrelsen bekræftede, at dette kunne lade sig gøre uden problemer.

Forholdet omkring affald fra bager og restaurant Vietnam blev drøftet i relation til de rotteproblemer, der havde været i år 2000. Frank Huulgaard Jensen oplyste, at skadedyrsbekæmpelsen havde meddelt, at bageraffaldet ikke var skyld i rotteproblemerne. Formanden tilføjede, at problemet omkring affald fra restauranten var blevet drøftet på sidste gårdrådsmøde, da man var opmærksom på problemet. Fatma Andersen spurgte om der var rottespærre i ejendommen, hvilket Frank Huulgaard Jensen kunne meddele ikke var tilfældet. Han meddelte samtidig, at problemet nu var overstået, da der ikke længere trængte rotter ind i ejendommen.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt, hvorfor han overlod ordet til formanden, der takkede for ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

 

Den 20. april 2001

 

 

.. ..

Formand Hans Pauli Sundstein Dirigenten Steen Ternstrøm

 

(underskrevet eksemplar ligger hos formand og administrator, såfremt et sådant måtte ønskes besigtiget)

 

Til toppen Tilbage til generalforsamlingsreferat oversigten Tilbage til Ejerforeningens hjemmeside