E/F Marstalsgade 28-32
Generalforsamlingsreferat ordinær generalforsamling år 2002

Tirsdag, den 26. marts 2002 blev der afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen
Marstalsgade 28-32, i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.

Der var fremmøde af:

- Eva Molin (lej. 5)

Marstalsgade 32. 2. tv.

(27/1000).

- Dan Egelund (lej. 12)

Marstalsgade 32. 5. th.

(27/1000)

- Hans Pauli Sundstein (lej. 14)

Marstalsgade 30, 1. tv.

(27/1000)

- Fatma Chirout Andersen (lej. 25.)

Marstalsgade 28, st. th.

(30/1000)

- Steen Christensen (lej. 35)

Marstalsgade 28, 5. th.

(27/1000)

- Peter Johansen (lej. 16),

Marstalsgade 30, 2 .tv.

(27/1000)

Ialt var følgende fordelingstal repræsenteret:

 

165/1000.

1. Valg af dirigent og referent:

Efter bestyrelsens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent og referent uden nogen indvendinger. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig ind-kaldt og beslutningsdygtig.

2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning:

Beretning til Ejerforeningen Marstalsgade 28-32's generalforsamling:

I min beretning sidste år havde vi en del restancer, med baggrund i problemer med vores tidligere administrator. Disse er nu næsten nedbragt, og jeg vil rette en stor tak til Steen Ternstrøm for indsatsen ved inddragelse af de skyldige beløb. Steen vil under regnskabet redegøre for hvor langt det er nedskrevet, og om Ejerforeningen må forvente at lide noget tab herpå, eller om vi kan forvente at få inddraget hele gælden.

Sidste år vedtog generalforsamlingen de af bestyrelsen fremlagde vedtægtsændringer, først på den ordinære generalforsamling, med endelig konfirmation på den ekstraordinære.
Disse vedtægter er blevet tinglyst, og er trådt i kraft.

På den ekstraordinære generalforsamling fremlagde bestyrelsen forslag om bemyndigelse til optagelse af et lån til omlægning af varmeforsyningen til to strenget anlæg og udskift-ning af varmtvandsbeholderen til ejendommens varme forbrugsvand. Denne bemyndigelse fik bestyrelsen, og med udgangspunkt i de tilbud som vi havde modtaget gik vi igang med arbejdet.
Desværre måtte vi konstatere at de tilbud som vi havde fået var excl. Moms, og vi ikke havde taget højde for dette ved fremlæggelsen af forslaget på den ekstraordinære general-forsamling, samt at arbejdet blev lidt dyrere end først antaget, idet der ikke oprindelig var medregnet murer og maler udgifter, hvorfor bestyrelsen måtte optage et lån på 475.000 kr. plus stiftelsesomkostninger. Dette lån blev optaget uden at der blev afdraget på det de før-ste 5 måneder, hvor der er løbet ca. 20.000 kr. på i rente. Første afdrag blev betalt den 31. januar i år. Banken ville låne os disse penge til en rente på 9,5 % hvilket vi accepterede, til trods for at lånets løbetid blev en del år længere end først antaget. Vi har for ganske nylig konstateret at vi burde have fået dette lån til en noget lavere rente, og vil snarest muligt forhandle med banken herom.

Under arbejdets udførelse fik vi en ekstraudgift til etablering af en ny kældertrappe i nr. 32, idet den gamle trappe braste sammen under arbejdet med at demontere den gamle varmtvandsbeholder, og har kostet os 35.000 kr. ekstra. Der er også påløbet ekstraudgifter til isolering af rørene i kælderen, så vi ikke har et varmetab her. Vores rådgiver igennem hele projektet Søren Peter Hansen har undersøgt hvorledes den nye installation fungerer sammen med det klimaanlæg som ejendommen fik installeret for en del år siden, og fik den meddelelse at dette slet ikke virker mere, og at varmeforsyningen bør gennemgå en grundig justering for at vi kan få den bedst mulige økonomi i denne. Der foreligger et til-bud på dette arbejde, som bestyrelsen endnu ikke har truffet endelig beslutning om.

Det er dog rart at konstatere, at vi ikke længere leverer for varmt vand tilbage til fjernvar-meforsyningen, og dermed slipper for den strafafgift som vi har betalt i en del år.

Der er blevet afholdt de vedtagne 2 arbejdsweekender sidste år, med deltagelse af ca. halvdelen af ejerne. Vi vil fortsætte med tilmeldingsskemaet til disse, så bestyrelsen har et overblik over hvor mange der deltager de enkelte weekender. Der har dog været nogle problemer omkring ejere der ønskede at udføre arbejdet på et andet tidspunkt end i selve arbejdsweekenderne, som har været vanskeligt at administrere, hvorfor bestyrelsen vil fra-bede sig sådanne henvendelser, men opfordre ejerne i videst muligt omfang til at tilrette-lægge sin tid så de kan deltage i selve arbejdsweekenderne. Det er kun den ene af weeken-dens 2 dage som der skal deltages i. Vi afholder naturligvis også i år disse arbejdsweeken-der, som i år vil falde i weekenderne den 1. og 2. juni samt 24. og 25. august.
Afgiften for udeblivelse er stadig den samme 500 kr. pr. arbejdsweekend.

Sidste efterår fraflyttede Lone Møller og Carsten Jellesen ejendommen, og da Carsten havde været vores kasserer, måtte bestyrelsen omkonstituere sig. Frank Huulgaard Jensen blev ny kasserer, og 1. suppleanten Dan Egelund blev ordinært bestyrelsesmedlem og Steen Christensen rykkede op som 1. suppleant.

Der er igen trængt vand ind fra taget, og vi har igen henvendt os til firmaet som udførte arbejdet med udskiftningen, og de var ikke umiddelbart villige til at påtage sig yderligere ansvar end det de tidligere havde gjort, og jf. dagsordenen for denne generalforsamling så vil bestyrelsen bede om bemyndigelse til om nødvendigt at iværksætte et sagsanlæg imod firmaet. Den utæthed som var årsag til det indtrængende vand, skulle umiddelbart være udbedret.
Der er også kommet vand ind i kælderen igen, og vores rådgiver Søren Peter Hansen har foretaget nogle undersøgelser omkring vores kloak, og mener at kunne påvise utætheder i kloakken som er en medårsag til det indtrængende vand i kælderen.
Det har været uhyre vådt de første 2 måneder af dette år, så vi er ikke de eneste der har problemer med vandet, men naturligvis skal forholdene udbedres når det er påkrævet, og i takt med at vores økonomi kan bære det.

Angående vedligeholdelse af vinduerne tilhørende de enkelte lejligheder, har vi fået ejeren af den sidste lejlighed i tale, og har indgået en aftale om at disse bliver udskiftet i dette forår.
Det var ikke rimeligt at kræve af lejeren at skulle fryses ud af lejligheden under ud-skiftning midt om vinteren, så det er blevet skudt til foråret.

Der har været gjort en del undersøgelser af muligheden for at få etableret bredbåndsinter-net i ejendommen, og der er p.t. også et initiativ igang fra flere af karréens ejer og andels-foreninger omkring etablering af et sådant til hele karréen. Umiddelbart ser det ud til at blive rimelig dyrt for hver enkelt der ønsker at tage imod tilbudet, ca. 10.000 kr. pr. lejlig-hed i etableringsomkostninger ud fra det første tilbud som gruppen har modtaget.
Der bliver imidlertid snart mulighed for at få fast internet forbindelse via kabel tv, som skulle kunne konkurere med mange af de øvrige adsl og bredbånds udbydere, hvorfor jeg mere hælder til at man benytter sig af denne chance.

Vores viceværtpar anja og Frank har solgt deres lejlighed, og stopper som vicevært til sommer, hvorfor vi skal søge at finde en ny vicevært. Jeg vil takke Anja og Frank for de-res indsats den tid de har boet her, og takke Frank for hans indsats i bestyrelsesarbejdet.
Jeg vil også takke resten af bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde gennem alt det som vi har fået udført i det forløbne år. Det glæder mig at så mange af den afgående bestyrelses medlemmer har givet tilsagn om at genopstille til bestyrelsen.

Årsberetningen blev herefter godkendt.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2001:

Regnskabets enkelte punkter blev gennemgået af administrator, advokat Steen Ternstrøm, der med supplerende bemærkninger fra formand Hans Pauli Sundstein, redegjorde for for-eningens ekstraordinære udgifter, hvilket havde bevirket et driftsmæssigt underskud. Ad-ministrator bemærkede endvidere, at restancerne, der fra tidligere administrator havde væ-ret på omkring kr. 98.000,00, nu var nedbragt, således at der ikke længere var restancer i foreningen.
Regnskabet blev godkendt eenstemmigt af generalforsamlingen.

4. Forelæggelse og godkendelse af driftsbudget for 2002:

Herefter blev budgettet for år 2002 gennemgået af dirigenten, der redegjorde for budget-tets indhold. Der blev foretaget en nærmere gennemgang stigningen af fællesudgifterne, som først vil træde i kraft fra 3. kvt. 2002.
Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

5. Forslag fra bestyrelsen:

Idet formanden refererede til årsberetningen, motiverede formanden forslaget og redegjorde nærmere for det der var passeret i årets løb, herunder det forhold, at firmaet der i 1992 havde lavet taget, på ny havde været ude for at besigtige dette.
Forslaget blev kommenteret fra forskellige sider, idet der generelt syntes at være stemning for at sagen blev videre-ført, såfremt der var muligheder for at vinde en sådan sag.
Administrator bemærkede, at der er en processuel risiko ved en hvilken som helst sag, og at en sag som denne, hvor et syn og skøn er påkrævet, meget vel kan koste i størrelsesorden kr. 50.000,00 for den tabende part. Der kan på forhånd ikke gives nogen garantier for at en retssag vindes, selvom mulighederne herfor synes at være udmærket.
Generalforsamlingen tiltrådte eenstemmigt bestyrelsens forslag, således at bestyrelsen vil arbejde videre med mulighederne for at rets-forfølge byggefirmaet.

6. Valg af formand til bestyrelsen:

Hans Pauli Sundstein blev genvalgt til bestyrelsens formandspost af en enig forsamling. Der blev i øvrigt udtrykt stor tilfredshed med Hans Pauli Sundsteins store arbejde som be-styrelsens formand.

7. Valg af kasserer:

Eva Molin blev valgt som kasserer (og tillige bestyrelsesmedlem).

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

Til bestyrelsen blev Dan Egelund, Peter Johansen og Kenneth Anker Larsen valgt. Ken-neth Anker Larsen var ikke tilstede, men havde på forhånd givet tilsagn om genvalg til bestyrelsen.

9. Valg af suppleanter:

Fatma Andersen og Steen Christensen blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

10. Valg af revisor:

Revisor Jørgen Roager blev genvalgt.

11. Eventuelt:

Steen Christensen spurgte under henvisning til formandens årsberetning til arbejdet vedr. overgang til 2-strenget varmesystem samt udskiftning af varmtvandsbeholdere. Spørgsmå-let gik på, hvorvidt arbejdet ikke snart var helt færdigt. Hertil svarede formanden, at bestyrelsen havde fået tilbud på justering af anlægget, således at anlægget blev så effektivt som overhovedet muligt. Prisen på en justering lød på omkring kr. 16.000,00 + moms, hvilket bestyrelsen i øjeblikket overvejede at igangsætte. Formanden tilføjede i øvrigt, at der ikke havde været nogen klager over for lidt varmt vand. I denne forbindelse bemærkede Fatma Andersen, at hun kun havde lunkent vand med meget lidt tryk i sit badeværelse, hvortil Steen Christensen forklarede, at det formentlig skyldtes forkalkning i rørene i Fatma Andersens egen lejlighed. Han forklarede nærmere hvad Fatma Andersen kunne gøre ved problemet. Formanden bemærkede, at det var Fatma Andersens egen anliggende og ikke foreningens anliggende.

Fatma Andersen bemærkede endvidere, at hun igen havde konstateret børn lege i cykel-kælderen med risiko for at de kom til skade. Hun spurgte til, hvorvidt det var muligt at gøre noget for at holde børnene væk fra cykelkælderen. Konklusionen på drøftelserne var, at det var meget svært at gennemføre nogen foranstaltninger og at det allerede nu var svært nok at komme ned i cykelkælderen med sin cykel. I denne forbindelse opfordrede Fatma Andersen bestyrelsen til at gøre noget ved problemet med de mange tilsyneladende ikke anvendte cykler i cykelkælderen.
Formanden redegjorde for reglerne herom, herunder at en bortskaffelse af sådanne cykler forudsatte en særlig procedure og politiets medvirken.

Dan Egelund spurgte til hvorvidt arbejdet omkring riste foran port og døre var gennemført, hvortil formanden svarede, at arbejdet var færdiggjort. Dan Egelund spurgte endvidere, hvorvidt de røgalarmer der lå rundt omkring ikke skulle opsættes samt hvorvidt disse blev efterset engang imellem. Hertil svarede formanden, at Frank Jensen, når dette var påkrævet, udskiftede batterier. Formanden var i øvrigt ikke bekendt med at røgalarmerne lå rundt omkring, hvor de ikke burde ligge. Bestyrelsen ville tjekke op på forholdet og sørge for at røgalarmerne blev opsat korrekt.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt, hvorfor han overlod ordet til formanden, der takkede for fremmødet og god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

 

Den 3. april 2002

Formand Hans Pauli Sundstein

Dirigenten Steen Ternstrøm

 

Tilbage til oversigten over generalforsamlingsreferater Tilbage til Ejerforeningens hjemmeside