E/F Marstalsgade 28-32
Generalforsamlingsreferat ordinær generalforsamling år 2003

Mandag, den 31. marts 2003 blev der afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Marstalsgade 28-32, i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.

Der var fremmøde af:

Eva Molin (lej. 5) Marstalsgade 32. 2. tv. (27/1000).
Kenneth Anker Larsen (lej. 9) Marstalsgade 32, 4. tv. (27/1000)
Pracher Sontidech (lej. 11) Marstalsgade 32, 5. tv. (26/1000)
Dan Egelund (lej. 12) Marstalsgade 32. 5. th. (27/1000)
Hans Pauli Sundstein (lej. 14) Marstalsgade 30, 1. tv. (27/1000)
Peter Johansen (lej. 16) Marstalsgade 30, 2. tv. (27/1000)
Caroline Nordentoft (lej. 21) Marstalsgade 30, 4. th. (27/1000)
Kasper Jensen med fuldmagt fra ejer Kurt Søndergaard Jensen (lej. 24) Marstalsgade 28, st. tv. (29/1000)
Fatma Chirout Andersen (lej. 25.) Marstalsgade 28, st. th. (30/1000)
Jens og Susanne Ingwersen (lej. 33) Marstalsgade 28, 4. th. (30/1000)
Karsten Dirksen, som er lejer af Marstalsgade 30, 3.tv. tilhørende Asger Dirksen. Lejer var mødt uden fuldmagt og havde derfor ingen stemmeret.      
Ialt var følgende fordelingstal repræsenteret:     277/1000

1. Valg af dirigent og referent:
Efter bestyrelsens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent og referent uden nogen indvendinger.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning:

Beretning til Ejerforeningen Marstalsgade 28-32's generalforsamling:

Vi har afholdt 2 arbejdsweekender, hvor vi har taget fat på at shine opgang nr. 28 op. Denne er næsten færdig, dog mangler nogle ejere at male deres egen dør og karm.
Der er blevet opsat nyt kabel til vores klimastat, som skal foretage regulering af vores varmeforsyning, og foretaget en efterjustering af dette, så det skulle køre så optimalt som muligt.

Det er bestyrelsens indtryk, at varmeforsyningen er mere stabil end før, dog skal der holdes nøje øje med vandstanden og trykket i anlægget, idet 5. sals lejlighederne ellers får problemer med støj i rørene og manglende varme. Dette er givet i Viceværtens hænder at gøre.

Bestyrelsen har drøftet muligheden for at få en lavere rente på vores fælleslån, og der har været foretaget sonderinger af sådanne muligheder. Den Danske Bank har ikke villet nedsætte renten yderligere end til 8,5 % og indtil nu har besværet med at skifte til et andet pengeinstitut afholdt os fra at gøre det.

Der er blevet foretaget et syn af den flade del af vores tag, som er 100 år gammelt, og som trænger til en udskiftning. Vi har modtaget et tilbud på dette arbejde som lyder på 105.000 kr. som bestyrelsen fremsætter forslag om til generalforsamlingen at få udført i 2003 ved at opkræve et engangs ekstra beløb fra ejerne ud over fællesudgifterne, som vil svare til 105 kr. * fordelingstallet på den enkelte lejlighed, fordelt over 3 kvartaler.

105 * (26, 27, 29, 30, 52) : 3 = det ekstraordinære beløb pr. kvartal.

Anja Freudendal og Frank Huulgaard Jensen som har været vores vicevært i nogle år, solgte deres lejlighed, og vi måtte søge efter en ny vicevært. Denne opgave ville Peter Johansen godt påtage sig, med den modifikation at ved snefald, såfremt han var på søen, idet han er styrmand, måtte ty til hjælp til at få udført dette. Fatma indvilligede i at træde til når det blev påkrævet.

Det blev konstateret i september måned at vores likviditet var dårligt stillet, idet vi havde fået tilsendt varmeregnskabet som udviste et merforbrug på ca. 30 % som ejerforeningens fælleskasse havde måttet lægge ud for. Formanden tog straks skridt til i samarbejde med administrator at omregne áconto betalingen fra og med oktober kvartal, så foreningens likviditet ikke skulle belastes yderligere af dette. Når de ekstra opkrævede penge i løbet af oktober måned ville indgå, ville foreningens likviditet igen komme ajour.

Foreningen har fået en henvendelse fra en ejer, der havde en mistænkelig høj vandregning, som der blev sat en undersøgelse i værk af. Undersøgelsen viste, at én af vandmålerne til den pågældende ejer, som er placeret i kælderen, målte vandforbruget på hele strengen opad, og dermed havde fået målt samtlige 6 lejligheders vandforbrug på toilettet.
Brunata har udarbejdet et nyt vandregnskab, som vil blive reguleret i april kvartal 2003, og som kommer til at berøre samtlige ejere, idet det til regnskabet samlede målertal er forkert, hvorfor alles vandregnskab bliver revideret.
For ikke at få samme problem til næste år, har Brunata aflæst vandmålerne på hele denne streng, således at der kan tages højde for denne fejltagelse i regnskabet som kommer i forsommeren 2003.

Vi har fået påbud fra Gårdrådet om at sørge for vedligeholdelse af den opmurede grill der står ud for nr. 32, idet vedligeholdelsen af denne påhviler os. Såfremt vi ikke vil det, påhviler det os at få den revet ned.

Bestyrelsen har i årets løb besluttet at samtlige regninger til betaling skal igennem bestyrelsens hænder, og underskrives af 2 af dennes medlemmer, for at bestyrelsen kan holde nærmere øje med udviklingen i årets løb, og tage skridt til berigtigelse af evt. fejl.
Vi har konstateret at der til vedligeholdelse af vores fælles gård er blevet betalt 8.000 kr. mere end der er budgetteret med, og forventer at få en forklaring på dette beløb. Vi kommer desværre til at gå ud af år 2002 med et merforbrug på ca. 30.000 kr. for at kunne få udført de påkrævede opgaver.
En af disse opgaver var at få standset det indtrængende vand i kælderen, som formodentlig stammede fra utætte kloakrør, men efter en opgravning fandt vi ud af at det slet ikke var herfra at utætheden kom.
Det var regnvandet der løb ned i bunden af lyskasserne ud for nr. 32, som forårsagede at vandet trængte ind under stålpladerne som udgør vores fugtspærrer, hvorfor vi fik delvist opfyldt disse 3 lyskasser, etableret afløb i bunden af dem, som blev ført ud i kloakken.
Kælderen har været tør siden, og der skal holdes øje med den pumpebrønd som er der, at den ikke stopper. Efter 5 år vil det så være muligt at få repareret murværket i hele kælderen, som nok vil blive en bekostelig affære.

I slutningen af november måned blev bestyrelsen omkonstitueret, idet Hans Pauli Sundstein som har været formand for ejerforeningen gennem de sidste 8½ år har sat sin lejlighed til salg, og snart fraflytter ejendommen. Den ny formand blev Dan Egelund.

I den forbindelse blev der truffet afgørelse om at videreføre ejerforeningens hjemmeside, som ikke længere skal have placering på Hans’ domæne, men hvor vi opretter vores eget. Dette hedder www.marstalsgade28-32.dk

Kommentarer og spørgsmål til beretningen:
Sontidech spurgte, hvorfor merforbruget af vand for den i beretningen omtalte lejlighed ikke var opdaget tidligere. Hertil svarede Sundstein og Johansen, at det kun var den pågældende ejer selv der kunne have opdaget det, men at det i øvrigt er svært at kontrollere, når man - som det er tilfældet i foreningen - betaler via et aconto system.
Ingversen spurgte, hvorfor trappen i deres opgang (nr. 28) ikke var malet færdig omkring loftet, hvortil Johansen svarede, at arbejdet snarest ville blive færdiggjort, men man havde indtil nu manglet stillads. Spørgsmålet havde været drøftet for nylig i bestyrelsen i relation til bl.a. kommende arbejdsweekend. Egelund henviste i denne forbindelse til referat af bestyrelsesmøde afholdt den 18. februar 2003, som ligger på foreningens hjemmeside. Jensen meddelte i denne forbindelse, at han muligvis kunne skaffe materialer, såfremt bestyrelsen havde brug herfor.

Endvidere spurgte Sontidech til, hvorvidt budgettet for år 2003 kunne forventes at blive overholdt i relation til kommende vedligeholdelsesarbejder. Advokat Steen Ternstrøm henviste i denne forbindelse til, at punktet ville blive behandlet i forbindelse med generalforsamlingens gennemgang af dagsordenens pkt. 4. Larsen og Egelund supplerede dog med at oplyse, at bestyrelsen havde udarbejdet en prioriteret liste over vedligeholdelsesprojekter for fremtiden, hvor taget havde første prioritet. Alle væsentlige ting - på nær det flade tag, som var en del af dagsordenen for nærværende generalforsamling - var blevet lavet.
Bestyrelsen meddelte at ville lægge den prioriterede liste ind på foreningens hjemmeside, så den blev tilgængelig for alle.

Årsberetningen blev herefter godkendt.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2002:
Regnskabets enkelte punkter blev gennemgået af administrator, advokat Steen Ternstrøm.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

4. Forelæggelse og godkendelse af driftsbudget for 2003:
Herefter blev budgettet for år 2003 gennemgået af dirigenten, der redegjorde for budgettets indhold. Der blev foretaget en nærmere gennemgang stigningen af fællesudgifterne, som først vil træde i kraft fra 3. kvt. 2003.
Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

5. Forslag fra bestyrelsen:
Ad pkt. 5 A - Ændring af husorden:
Formanden Egelund gjorde rede for forslaget og motiverede dette. Samtidig foreslog bestyrelsen en mindre ændring i formuleringen af forslag 2, således at ordene "båndafspiller, grammofon, radio" erstattes af "stereoanlæg".
Såvel forslag 1 vedrørende skader i forbindelse med fraflytning/tilflyt og forslag 2 vedrørende støj m.v. i sin ændrede ordlyd blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad pkt. 5 B - Renovation af ejendommens flade tage:
Bestyrelsen motiverede forslaget og oplyste blandt andet, at ejendommens flade tag (tagpap) var i forrådnelse. Taget var over 100 år gammelt, og der var risiko for rådskader, hvis ikke taget blev lavet. Et foreløbigt indhentet tilbud på udskiftning af det flade tag lød på kr. 111.500,00 incl. moms. Hertil oplyste foreningen, at man foreløbig havde fået oplyst, at såfremt der tillige skulle laves en tagterrasse på det flade tag, ville udgifterne foruden de anført kr. 111.500 beløbe sig til ca. kr. 215.000 incl. moms. Molin anførte, at hun mente, at det var mange penge, såfremt man tillige skulle lave en tagterrasse. Hun mente ikke at have råd til den yderligere omkostning. Sontidech tiltrådte Molins holdning og gav udtryk for, at han mente, at det var en mindre god ide at lave en tagterrasse. Johansen oplyste, at den tagterrasse, man havde påtænkt at etablere var 10x3 meter, og at årsagen til at prisen blev så stor var, at der skulle være to flugtveje samt diverse brandforhindrende foranstaltninger. Johansen oplyste endvidere, at prisen for en tagterrasse også var langt større, end man havde forventet, hvorfor man under alle omstændigheder i første omgang alene ville arbejde videre med projektet omkring udskiftning af det flade tag.
På baggrund af drøftelserne godkendte generalforsamlingen enstemmigt bestyrelsens forslag om at udskifte ejendommens flade tag, således at denne ekstraordinære udgift bliver opkrævet særskilt hos hver enkelt lejlighedsejer udover de almindelige fællesudgifter.

6. Valg af formand til bestyrelsen:
Hans Pauli Sundstein afgik som bestyrelsesformand i efteråret 2002 og ønskede ikke genvalg, da årsagen til hans tilbagetræden fra formandsposten var, at han var i færd med at sælge sin lejlighed. Administrator Steen Ternstrøm benyttede lejligheden til at takke Hans Pauli Sundstein for et stort stykke arbejde som formand af foreningens bestyrelse - herunder i forbindelse med sit samarbejde med administrator. Dan Egelund, der havde været bestyrelsesformand siden Hans Pauli Sundsteins fratræden, ønskede ikke at stille op til formandsposten. Peter Johansen blev herefter valgt til formand af bestyrelsen ved enstemmig generalforsamlingsbeslutning.

7. Valg af kasserer:
Eva Molin blev valgt som kasserer (og tillige bestyrelsesmedlem).

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Til bestyrelsen blev Susanne Ingwersen, Caroline Nordentoft og Kenneth Anker Larsen valgt. Kenneth Anker Larsen oplyste dog, at han fraflyttede ejendommen i august måned 2003, men da ikke andre ønskede på nuværende tidspunkt at indtræde i bestyrelsesarbejdet blev de tre personer valgt af en enstemmig generalforsamling.

9. Valg af suppleanter:
Hans Pauli Sundstein og Fatma Andersen blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

10. Valg af revisor:
Revisor Jørgen Roager blev genvalgt.

11. Eventuelt:
Parterne drøftede forholdet omkring tagterrasse yderligere, og det blev som følge af generalforsamlingens holdning fra bestyrelsens side tilkendegivet, at man ikke ville prioritere etablering af en tagterrasse særlig højt, medmindre omkostningerne ville blive væsentligt mindre, hvorfor det blev besluttet ikke at gøre yderligere ved forholdet på nuværende tidspunkt. Administrator oplyste i denne forbindelse, at forholdet vil blive medtaget på en generalforsamling i fremtiden, såfremt det igen måtte blive aktuelt.
Andersen oplyste, at hun havde 4 vandmålere i sin lejlighed/i kælder, men at Brunata mente, at hun havde 5 målere. Administrator meddelte, at denne ville kontakte Brunata for en afklaring heraf.
Jensen bragte spørgsmålet om aflagte cykler i kælderen op på generalforsamlingen, og bestyrelsen henviste i denne forbindelse til tidligere års referater, idet man understregede, at det er meget besværligt at skille sig af med cykler, der tilsyneladende ikke bruges, da der er tale om en offentlig cykelkælder. Jensen spurgte endvidere til grillen i haven, og Johansen oplyste i denne forbindelse, at grillen kun behøvede en mindre istandsættelse, førend den var 100% fungerende igen.

Jensen spurgte til, om ikke man kunne lave tørrerummet om til individuelle loftrum for de enkelte ejere, da tørrerummet alligevel ikke bliver anvendt som tørrerum. Bestyrelsen var enig i, at tørrerummet ikke blev anvendt på nuværende tidspunkt, hvorfor man ville arbejde videre med ideen.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt hvorfor han overlod ordet til formanden, der takkede for det store fremmøde og god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

 

Den 11. april 2003

Formand
Peter Johansen

Dirigenten
Steen Ternstrøm

 

Tilbage til generalforsamlings referatoversigten Tilbage til Ejerforeningens hjemmeside