Referat af ordinær generalforsamling

i Ejerforeningen Marstalsgade 28-32

2100 København Ø.

Afholdt torsdag den 7. maj 1998 i medborgerhuset

Århusgade 103, 2100 København Ø.

 

Der var fremmøde af:

Lejl. 5, Eva Molin

Marstalsgade 32, 2. tv. 27/1000

Lejl. 8, Mikkel Svendsen

Marstalsgade 32, 3. th. 29/1000

Lejl. 12, Dan Egelund

Marstalsgade 32, 5. th. 27/1000

Lejl. 14, Hans Pauli Sundstein

Marstalsgade 30, 1. tv. 27/1000

Lejl. 18, Frank Hulgaard Jensen

Marstalsgade 30, 3. tv. 27/1000

Lejl. 32, Mia Schmidt Hansen

Marstalsgade 28, 4. tv. 29/1000

Lejl. 35, Steen Christensen

Marstalsgade 28, 5. th. 27/1000

Der var fuldmagt fra:

Lejl. 3, Jesper Sørensen

Marstalsgade 32, 1. tv. 27/1000

Lejl. 23, Niels Bentler

Marstalsgade 30, 5. th. 26/1000

Lejl. 27, Allan Hertz

Marstalsgade 28, 1. th. 30/1000

I alt 276/1000

Fra administrationen deltog Henrik Christiansen.

Formand Hans Pauli Sundstein bød velkommen til generalforsamlingsdeltagerne, og meddelte at Administrator Jesper Søgaard desværre ikke kunne deltage ved denne generalforsamling, idet der var opstået en pludselig kritisk situation i hans familie.

Herefter gik han over til dagsordenens pkt. 1.

1) Valg af dirigent & referent

Bestyrelsen indstiller administrator Jesper SØgaard til valg som dirigent og

medadministrator Henrik Christiansen til valg som referent

Grundet ovennævnte situation blev Medadministrator Henrik Christiansen foreslået som dirigent, og blev valgt hertil.

Som referenter stillede Mia Schmidt Hansen og Hans Pauli Sundstein sig til rådighed, og blev begge valgt hertil.

Henrik takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, selv om bestyrelsen ikke havde overholdt vedtægternes bestemmelse om at denne skal afholdes inden den 31. marts. Generalforsamlingen er dog beslutningsdygtig.

Herefter gik han videre i dagsordenen for generalforsamlingen.

2) Aflæggelse og godkendelse af årsberetning for det senest forløbne år.

Ved formand Hans Pauli Sundstein

Formand Hans Orienterede generalforsamlingen om at han havde nedskrevet sin beretning, men på grund af føleforstyrrelser i fingrene kunne han ikke selv læse den op fra blindskrift, hvorfor han bad Eva Molin om at læse den op fra normalskrift.

Formandens beretning til

Ejerforeningen Marstalsgade 28-32's

ordinære generalforsamling 1998.

 

 

 

Som Formand for bestyrelsen i Ejerforeningen vil jeg begynde min beretning med at undskylde overfor medlemmerne, at bestyrelsen ikke har overholdt foreningens egne vedtægter hvad angår tidsfristen for afholdelse af ordinær generalforsamling, men alle de undersøgelser som er foretaget i forårets løb, og som også skulle bearbejdes til denne generalforsamling, hindrede os i at blive klar tidlig nok, derfor dette sene tidspunkt.

Ejerforeningens bestyrelse har fra generalforsamlingen i 1997 taget fat på at bearbejde tilstandsrapporten som den daværende bestyrelse fremlagde for generalforsamlingen.

Med udgangspunkt i det kommisorium som generalforsamlingen gav den nye bestyrelse, har vi gennemgået følgende:

Samtlige ejere har modtaget en skriftlig besked om at fremsende/aflevere en kopi af ibrugtagningstilladelse på brusekabine/badeværelse til ejerforeningens formand, hvilket der er 4 ejere som har fulgt, og resten opfordres stadig til at få dette gjort.

Det er nævnt i tilstandsrapporten, at der er problemer med afspærrede luftkannaler fra etablerede badeværelser, som skal genåbnes, da dampen fra et badeværelse ellers vil skabe fugtproblemer i ejendommen. Vi har ikke konstateret hvorvidt de i tilstandsrapporten nævnte eksempler er blevet udbedret, og har heller ikke taget initiativ til at undersøge om der er andre lejligheder der har samme problem. Det må henstilles til de enkelte ejere at undersøge dette problem, og få det løst så hurtigt som muligt, så deres installation ikke skader ejendommen.

Bestyrelsen har taget initiativ til at indhente tilbud på montering af ionfælder ved alle overgange fra jernrør til kobberrør, men mener dog, at den enkelte ejer må sørge for dette i sin lejlighed, og at bestyrelsen naturligvis skal sørge for at få løst problemet i fællesarealer, sådan som vi er forpligtet til.

Bestyrelsen er naturligvis parat om nødvendigt til at hjælpe ejerne med at samle arbejdet, så det ikke bliver unødigt dyrt.

Mia og Hans besøgte i foråret 1997 en udstilling i forum, under temaet "Hvordan skal vi bygge, hvordan skal vi bo?" og her kom vi til kendskab omkring lovgivningen for beboelsesejendomme der skal have monteret både vand og varmemålere inden 1. januar 1999. Dette medførte at vi har indhentet tilbud på dette arbejde, og i medfør at der på daværende tidspunkt kun fandtes én type elektronisk varmemåler som er godkendt, har vi kun indhentet tilbud fra dette ene firma.

 

 

 

Vi er bekendt med, at det er meget vanskeligt at få en elektronisk varmemåler typegodkendt her i landet på grund af de stramme krav der stilles til sådanne, derfor har vi valgt kun at indhente dette ene tilbud.

Tilbudet lyder på 18.000 kr. ved brug af 70 varmemålere.

Ligeledes har vi indhentet tilbud på montering af vandmålere, og har modtaget det ene tilbud, men mangler fortsat at modtage tilbud nr. 2, men som vi har rykket for.

Det tilbud som vi har modtaget lyder på 445 kr. pr. måler + moms, og der skal i gennemsnit 3 målere i hver lejlighed.

I foråret havde vi et problem omkring vand der løb på fortovet

ud for ejendommen, og Københavns kommunes vandforsyning kom og gravede fortovet op, og lagde i den anledning en ny vandledning ind i vores ejendom. Vi fik her at vide, at der er problemer med de vandrør som ligger i vores kælder, da de er gamle, og de går ned under gulvet, hvor man ikke

 

 

 

kan holde øje med om der siver vand ud af dem grundet gennemtæring, og at vi burde få

ændret denne placering så alle rør ligger over gulvniveau. Hertil har vi modtaget et tilbud på ca. 42.000 kr. og har også udbedt os endnu et tilbud, men har aldrig modtaget det.

Vi har efterfølgende holdt øje med hvorvidt der er sket et forøget vandforbrug fra ejendommen som kunne tænkes denne udsivning, og har ikke konstateret dette, derfor har vi midlertidig lagt denne sag i bero.

Der er stadig en del ejere, der har gamle ventilhaner på deres radiatorer. Jeg har af energiledelseskonsulenten fået at vide, at hver gang i drejer på radiatorhanen, så forrykker i ballancen i hele strengsystemet, idet vi har et etstrenget varmesystem. Dette medfører, at de ejere som har termostatventiler på deres radiatorer får en forringet varme indtil ballancen igen er genoprettet i strengsystemet, og dette kan tage op til et par dage.

Der er derfor fra bestyrelsens side fremsat forslag til denne generalforsamling om at alle ejere skal have udskiftet disse gamle haner til termostatventiler inden næste fyringssæson, også selv om man ikke udskifter hele radiatoren. De nye termostatventiler vil sagtens kunne anvendes på nye radiatorer, såfremt man senere skal udskifte dem, dette er derfor ikke en unødig ekstraudgift for ejerne.

Ved en oprensning af brøndene til vores kloak ude i gården fik vi at vide, at kloakrørene er ved at smuldre bort, og at det sagtens kan medføre at der siver vand ud i jorden omkring ejendommen, der er med til at fugte ejendommens grundmur, og give fugtproblemer i kælder og stuelejligheder.

Vi fik i den forbindelse at vide, at der for ca. 7 år siden, dengang man sammenlagde alle ejendommenes gårde, blev udskiftet kloakrør ud for nr. 30, men at rørene ud for nr. 28 og 32 er gamle lerrør, som stammer tilbage fra ejendommens opførelse i 1902. Vi har indhentet to tilbud på udførelse af udskiftning af disse kloakrør, men der er voldsom stor forskel på tilbudene, så det vil være bedst om vi fik foretaget en uvildig undersøgelse af disse rør inden vi sætter arbejdet igang. Tilbudene lyder på henholdsvis 288.000 kr. og 170.000 kr. hvoraf firmaet bag det sidste tilbud ikke mente at der er nogen grund til at foretage en lodret fugtspærring af ejendommens nr. 28, hvorfor tilbudet kom ned på 130.000 kr.

Begge tilbud er incl. moms.

 

 

 

Siden har vi fået foretaget en tv-inspektion af dele af vores klaknet, og denne viser med al tydelighed, at det er ud for nr. 28, at problemerne er størst.

Bestyrelsen har herefter fået de to tilbudsgivere til at revidere deres tilbud efter tv-inspektionens billeder og beskrivelse, og har fået to ret så usammenlignelige tilbud tilbage fra disse. Tilbudene ligger dog til grund for det fremsatte forslag som generalforsamlingen skal tage stilling til.

På generalforsamlingen i 1997 blev det besluttet at afholde to arbejdsweekender, hvor vi selv lagde en indsats i at

vedligeholde vores ejendom.

Det er ikke altid lige let at strukturere et sådant arbejde, især ikke når det er første gang, men vi fik da taget fat på vinduerne ud til gaden, som har fået en god gang træbeskyttelse og er blevet malet. Herudover er nogle af vinduerne til gårdsiden også blevet malet, og dørene til både køkkentrapperne og hovedtrapperne er også blevet malet.

 

 

 

Taxator Peer Holm Freeze fra vores forsikringsselskab har et par gange været på besøg her i ejendommen, og lader til at være tilfreds med det arbejde som vi har udført, og har givet os en frist til sensommeren 1998 at få gjort vinduerne færdige.

Det blev besluttet at ejere der ikke deltog aktivt i disse arbejdsweekender skulle betale med en afgift på 500 kr. for hver weekend de ikke deltog i, jfr. generalforsamlingens beslutning. Der har desværre været problemer med to ejere, som ikke ville acceptere denne beslutning, til trods for at de selv deltog på generalforsamlingen hvor beslutningen blev truffet,

og ikke gjorde indsigelse ved denne lejlighed, og hvor vi foreløbigt kun har modtaget 200 kr. fra den ene ejer, og intet fra den anden.

Jeg har som formand skrevet til de pågældende at dersom de finder at generalforsamlingens beslutning om at pålægge ejerne en afgift for udeblivelse fra disse arbejdsweekender er ulovlig, må de gå rettens vej, da kun en domstolsafgørelse kan omgøre generalforsamlingens beslutning.

Jeg tror ikke at sagen er stor nok til at lade domstolene afgøre dette, men det er vigtigt at vi her på generalforsamlingen får drøftet hvorledes bestyrelsen skal håndtere sådanne sager i fremtiden, da det er generalforsamlingen der er foreningens øverste myndighed.

Vi står stadig med et manglende beløb på 1.300 kr. og hvor vi som ejerforening godt kunne have taget det drastiske skridt at

gøre brug af vores panteret i forhold til ejerpantebrevet, men har ment, at det må være en generalforsamlings afgørelse at træffe et sådant valg.

Den ene af ejerne solgte sin lejlighed kort tid efter arbejdsweekend nr. 1, og den anden ejer har solgt sin lejlighed for nylig, så det bliver måske lidt vanskeligt at inddrive det skyldige beløb.

Bestyrelsen har indhentet tilbud på udførelse af arbejde omkring aflukning af vinduesåbningerne i kældrene.

Bestyrelsen har iværksat arbejdet med at lukke disse i kælderen under nr. 28, som beløb sig til ca. 9.300 kr. incl. moms, og lade generalforsamlingen under drøftelse af budget for det kommende år afgøre, om der skal afsættes penge til dette arbejde for de resterende to opganges kældre.

 

 

 

 

Jeg må dog bemærke, at snedkerfirmaet som udførte arbejde i nr. 28, kommenterede nedtagningen af træværket til den gamle vinduesramme som værende ganske råddent, og at det hurtigt kunne udvikle sig til svamp.

Som ovenfor nævnt, under punktet radiatorer, har ejerforeningen bestilt en energiledelseskonsulent til at gennemgå ejendommen så vi opfylder de nye lovkrav omkring en energimærkningsattest. Denne ELO-konsulent er bestilt, og vil så snart han tidsmæssigt har mulighed herfor komme og lave denne attest på vores ejendom. Det er fra i år lovpligtigt for ejendomme over 1500

etage M2 at få lavet en sådan attest hvert år, og som det også kan ses af budgettet har vi også afsat midler til denne.

Der er stadig problemer med det for 6 år siden udskiftede tag, og takket være vores trofaste "kvistvogter" Dan Egelund, og til dels også Niels Bentler, så har jeg fået besked om, når der kom for meget vand ned gennem taget.

Jeg har adskillige gange haft fat i den rådgivende ingeniør som forestod arbejdet omkring udskiftningen af taget i 1992, og alt for ofte er der slet ikke sket noget.

For kort tid siden regnede det voldsomt, og Dan ringede atter til mig, hvorefter jeg kontaktede ingeniøren igen, som tog kontakt til entreprenøren

 

som havde forestået dette arbejde, og langt om længe fandt man ud af, hvad Ingeniøren bag tilstandsrapporten også konstaterede, at undertaget er lagt forkert, og skal derfor lægges om.

Jeg havde pålagt entreprenøren at få dette arbejde færdigt så hurtigt som muligt, og senest én regnvejrsdag inden den 7. maj, hvor vi nu er forsamlet til generalforsamling. Desværre kom der en arbejdsmarkedskonflikt i vejen, så dette lod sig ikke gøre, men entreprenøren har lovet at arbejdet med taget fortsætter så snart arbejdsforholdene igen er normale.

Hvad angår taget over nr. 30, skyldes utætheden den faldstammeudskiftning som blev foretaget for et par år siden, og hvor udluftningen gennem taget ikke var gjort ordentlig tæt igen, og Caldo VVS har været for at se på problemet, og forhåbentlig er det løst.

Det var godt, at vi sidste år fik valgt to suppleanter, idet Henrik Nederschier og Heidi Eriksen fraflyttede i forsommeren, og bestyrelsen derfor fik brug for den 2. suppleant som blev valgt, ellers havde vi været nødsaget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få en fuldtallig bestyrelse.

To af de siddende bestyrelsesmedlemmer har meddelt, at de ikke genopstiller, og endnu et agter at sælge i årets løb, så vi har meget brug for at der er nogen som vil kandidere hertil.

Vi har jo oplevet en stor udskiftning af ejere i det forløbne år, da priserne på ejerlejligheder er steget ganske enormt, og mange derfor har valgt at sælge, jeg vil derfor også invitere nye ejere til at deltage i bestyrelsens arbejdet.

På administrationsområdet har der været travlhed i det forløbne år, idet vores administrator har afsluttet sin eksamen, og har fået en stilling på et advokatkontor, ud over at han har sit eget firma som administrator for vores ejerforening samt en anden ejerforening.

 

 

 

Det har i efterårets løb givet lidt problemer med at holde trit med udviklingen, og at sørge for alle fornødne ting, men jeg mener at vi nu er kommet igennem overgangsproblemerne, og at tingene igen er stabile.

Vi i bestyrelsen har intet at klage over selve administrationen, blot har jeg som formand fået kendskab til et par tilfælde, hvor ejendomsmægler og advokat har haft svært ved at få responce fra administrator, og som derfor har skrevet direkte til mig, hvor jeg har taget mig af tingene i den udstrækning det har været mig muligt.

Jeg vil gerne takke alle i bestyrelsen for et godt, konstruktivt og af og til hårdt debaterende år, hvor der ikke har været mangel på meninger.

Jeg vil også takke administrator Jesper Søgaard, som desværre ikke kan være til stede ved denne generalforsamling, for den gode rolle han har spillet i forhold til at opdrage os i bestyrelsen til at tænke i foreningsrigtige baner, så vi ikke træffer beslutninger i bestyrelsen der skader os selv som forening, og hvor det er lykkedes dig, at presse vores egne synspunkter over i en bane, hvor det ikke er den enkelte persons holdning der er den afgørende, men hvad der tjener fællesskabet bedst.

 

Skrevet af Formand:

Hans Pauli Sundstein

 

 

 

 

 

Efter denne lange beretning havde generalforsamlingsdeltagerne et par

uddybende spørgsmål omkring situationen med taget, som Hans redegjorde for jfr. det som er anført i beretningen.

Beretningen blev herefter sat under afstemning, og blev enstemmigt godkendt.

3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 1997.

Ved medadministrator Henrik Christiansen.

Henrik gennemgik hovedtallene i regnskabet, som han fremviste for generalforsamlingsdeltagerne via overheadprojektor, og nævnte de samlede indtægter og udgifter, samt gennemgik ballancen ifølge aktiver og passiver.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkent.

4) Forelæggelse og godkendelse af budget for 1998.

Budgetforslag nr. 1 indeholder en forhøjelse af fællesbidraget med kr. 8 (10%) fra kr. 83 til kr. 91 pr. fordelingstal/kv. fra d. 1. juli 1998

Budgetforslag nr. 2 indeholder en forhøjelse af fællesbidraget med kr. 12 (15%) fra kr. 83 til kr. 95 pr. fordelingstal/kv. fra d. 1. juli 1998.

Medadministrator Henrik Christiansen gennemgik de to forslag på hhv. 10% og 15%, og redegjorde for forskellen mellem de to forslag, hvor beløbet til udvendig vedligeholdelse jfr forslag 2, bliver 8.000 kr. større.

Henrik spurgte herefter om der var spørgsmål fra generalforsamlingsdeltagerne til budgettet.

Mikkel Svendsen anførte, at han syntes det var mærkeligt at skulle tage stilling til et budget, som indeholder en stigning i telefongodtgørelsen til formanden, som senere skulle behandles jfr. dagsordenens pkt. 12.

Generalforsamlingen suspenderede derfor pkt. 4 og tog fat på drøftelsen omkring dagsordenens pkt. 12.

12) Forslag om forhøjelse af Formand Hans' telefon- og kontorholdsgodtgørelse med 4.400 kr. til i alt 7.000 kr. pr. år.

Mia Schmidt Hansen åbnede debatten med at sige, at hun var tilhænger af forslaget, idet hun mente at Hans gjorde et stort stykke arbejde, og brugte telefonen en hel del i forbindelse med sit hverv som formand for ejerforeningen.

Mikkel Svendsen mente, at man skulle skille tingene ad, så telefongodtgørelsen var en post for sig, og kontorholdsgodtgørelsen var en post for sig.

Steen Christensen syntes at beløbet var lidt for stort, når han sammenlignede det med hvad han kendte til fra andre ejendomme.

Debatten bølgede frem og tilbage, og resulterede i at forslaget, som det er fremsat af bestyrelsen, blev enstemmigt vedtaget.

Herefter vendte generalforsamlingen tilbage til pkt. 4.

Dirigenten spurgte, om der var yderligere spørgsmål til budgettet, og Mikkel Svendsen ville gerne vide, om bestyrelsen mente at en forhøjelse på 10% var tilstrækkelig til at kunne udføre alle de ting som ejendommen trænger til at få gjort?

Eva Molin anførte, at når vi tager i betragtning at vi ifølge de af bestyrelsen fremsatte forslag skal indbetale to ekstra bidrag til montering af varmemålere og vandmålere, som ikke indeholdes i fællesbidraget skulle det kunne strække til med en 10% forhøjelse.

Den afgående bestyrelse var af den holdning at det skulle kunne hænge sammen, såfremt generalforsamlingen fastholder vand og varmemålerne som en engangs ekstrabetaling fordelt over to kvartaler.

Formand Hans redegjorde for den TV-inspektion som vi fik foretaget af

 

 

 

ejendommens kloak, hvor kloakken ud for nr 32, kun var 10% beskadiget, og kloakken ud for nr. 28, var mellem 38% og 75% beskadiget, hvilket naturligvis måtte medføre, at det var her vi først sætter ind.

Herefter havde generalforsamlingen en drøftelse af vandforbruget i ejendommen, og blev orienteret omkring afregningsmetoden i forhold til vandforbruget, der opgøres en gang om året, og opkræves i januar måned.

Budgetforslag nr. 1, blev enstemmigt vedtaget.

5) Orientering om Energimærkning

Det er blevet lovpligtigt at der én gang om året skal udarbejdes en energimærkning på vores ejendom. Energimærkningen er bestilt, - pris kr. 4.900 inkl. moms.

Dirigenten orienterede kort om energiledelseskonsulent ordningen, om hvorledes det er lovpligtigt at få lavet denne, som kan anvendes som bilag sammen med salgsmateriale til en ejendomsmægler, når man skal sælge en lejlighed. Energimærkningen skal foretages hvert år.

6) Orientering om træbeskyttelse af vinduer.

Herunder fælles vinduer såvel som ejernes egne.

Ved Eva Molin

Eva Molin redegjorde for hvorledes situationen ser ud, om at alle fælles vinduer til gadesiden er i orden, og nogle af fællesvinduerne til gårdsiden er lavet, men at resten skal ordnes i år.

Hvad angår ejernes egne vinduer, er situationen den, at der er to ejere der slet ikke har gjort noget ved sine vinduer, og disse er lejlighederne i Marstalsgade 30, 3. th. og 4. tv.

Hertil kommer fire lejligheder som kun delvist har udført det nødvendige arbejde, men mangler en del. Disse er Marstalsgade 32, 3. tv. nr. 28, st. tv. nr. 30, 4. th. og 5. tv.

Herefter var der en debat blandt generalforsamlingsdeltagerne omkring hvor hårde metoder ejerforeningen skal gribe til, i forhold til at få de resterende ejere til at ordne deres vinduer.

Den kommende bestyrelse fik pålagt at lægge et maximalt pres på disse ejere, og såfremt intet andet var muligt, da at igangsætte arbejdet for ejernes regning, og om nødvendigt gøre brug af ejerforeningens panteret jfr. det eller de pantebreve ejerforeningen har til sikkerhed i hver enkelt lejlighed.

Det var en entydig holdning hos generalforsamlingsdeltagerne at vi under ingen omstændigheder må sætte den gode bygningsforsikring over styr som vi har, da det sidenhen vil blive langt dyrere end at skulle lægge pengene ud for de ugidelige ejere.

7) Forslag om opsætning af Brunata elektronisk varmefordelingsmåler af 70 stk. pris inkl. moms og opsætning kr. 17.994,38

Lovpligtig pr. 1/1 1999.

Formand Hans orienterede generalforsamlingen om denne type varmemåler, og meddelte at disse skal være monterede inden den 1. januar 1999. Dette vil medføre, at der fremover vil være en differencieret betaling for varme fra de enkelte lejligheder.

Samtlige generalforsamlingsdeltagere stemte for dette forslag.

7a) Forslag om opsætning af varmefordelingsmåler jf. pkt. 7 finansieres ved ekstraordinære indbetalinger per lejlighed (lejlighed 13 betaler dobbelt) 10. juli 1998 på ca. kr. 260 og 10. oktober 1998 ca. kr. 255 i alt cirka kr. 515.

Dette forslag blev sat under afstemning, og blev enstemmigt vedtaget.

 

 

 

8) Forslag om opsætning af vandmåler a' kr. 560 inkl. moms pr. streng pr. lejlighed eller i alt kr. 60.480 inkl. moms.

Lovpligtig pr. 1/1 1999.

Der var en kort debat om dette emne, hvorefter dirigenten satte punktet under afstemning, hvor forslaget blev enstemmigt vedtaget.

8a) Forslag om opsætning af vandmåler finansieres ved ekstraordinære indbetalinger per lejlighed (lejlighed 13 betaler dobbelt) 10. juli 1998 på ca. kr. 840 og 10. oktober 1998 ca. kr. 840 i alt cirka kr. 1680.

Mikkel Svendsen mente, at det var for meget at opkræve ekstraordinære betalinger for to ting over de samme kvartaler, og Steen Christensen tilsluttede sig delvist denne holdning. Der var dog en overvejende sympati for at få det gjort rettidigt i forhold til lovkravet.

Dirigenten satte herefter forslaget under afstemning, og der var 9 der stemte for, og 1 der stemte imod.

9) Forslag om reparation af kloak vedrørende nr. 28

Tilbud 1) Lyngholm kloak A/S (delvis renovering) inkl. moms kr. 41.000

2) bbb VVS & EntreprenØr firma A/S (fuld renovering) inkl. moms kr. 67.341

Generalforsamlingsdeltagerne havde behov for svar på et par spørgsmål omkring kloakkens alder, tilstanden af de forskellige dele af kloakken, samt hvilke dele der var mest ødelagt.

Formand Hans svarede på disse spørgsmål, hvor han kunne meddele, at ifølge TV-inspektionen er kloakken ud for nr. 32, kun 10% beskadiget, kloakken ud for nr. 30, blev udskiftet for ca. 7 år siden, og kloakken ud for nr. 28, er værst stedt, da der her er tale om helt op til 75% forfald.

De to reviderede tilbud, var svært sammenlignelige, da det ene fra Lyngholm kun indbefattede højre side af klakken ud for nr. 28, hvorimod tilbudet fra BBB, indbefattede hele nr. 28.

Hans meddelte herudover, at kloakken ud for nr. 28 og 32, er 96 år gammel, og at den kun er 10% beskadiget ud for nr. 32, må siges at være flot.

Forslaget blev herefter sat under afstemning, og resulterede i 4 stemmer for og 6 imod forslag 1, og 6 stemmer for og 4 stemmer imod forslag 2. Forslag 2 fra BBB blev dermed vedtaget.

10) Orientering om viceværtfunktion.

Formand Hans orienterede om situationen nu Katrine og Bo er fraflyttet ejendommen, men kun er flyttet til Korsørgade 35, hvorfor de gerne vil fortsætte med at være viceværter for os, og foreløbig indtil 1.januar 1999.

Katrine og Bo har Tlf. 31.42.00.96.

Der har været røster fremme om, at det er bedst at have en herboende vicevært, og såfremt der er en i ejendommen der ønsker at påtage sig dette hverv, så vil vi naturligvis gerne antage vedkommende.

Generalforsamlingen henstillede til bestyrelsen om at sætte et opslag op på opslagstavlerne med en arbejdsbeskrivelse af viceværtens funktioner, så enhver interesseret kan henvende sig til bestyrelsen.

11) Arbejdsweekend

Evaluering, indhold af kommende arbejdsweekender. Arbejdsweekenderne i 1998 finder sted den 13./14. juni samt 8./9. august.

 

 

 

 

 

 

Forslag om opkrævning af kr. 1.000 pr. ejerlejlighed i 4. kvartal 1998 til dækning af udgifter til arbejdsweekenderne. Forslag om at hver ejerlejlighedsejer godtgøres ved deltagelse i arbejdsweekend kr. 500 pr. gang. Godtgørelsen udbetales i 4. kvartal 1998.

Mia oplyste om hvorledes arbejdsweekenderne sidste år forløb, og om hvilke regler der fra sidste års generalforsamling blev udstukket for disse.

Formand Hans orienterede herefter om de nye regler som bestyrelsen havde på banen, for de kommende arbejdsweekender.

For at der ikke skal opstå misforståelser vil der blive opkrævet en afgift fra hver ejer på 500 kr. for hver arbejdsweekend der afholdes i år, til dækning af udgifterne ved afholdelsen af disse, og dette beløb opkræves på 4. kvartals fællesudgiftsbetaling.

Såfremt man deltager aktivt en dag på hver arbejdsweekend godskrives man 500 kr. for hver, således at man ikke skal betale noget.

De som ønsker at betale sig fra at deltage aktivt i vores fællesskab har lov til det, og de betaler samtidig for de materialer som vi skal benytte til at vedligeholde ejendommen med.

Dirigenten satte forslaget under afstemning, og det blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 12 blev fremskudt til behandling under pkt. 4, se side 6.

13) Forslag om lukning af vinduer i kælderen under nr. 30 og 32.

Pris i alt kr. 19.000 inkl. moms ifølge tilbud fra

Ole AmmitzbØll Frederiksen, snedker- og tømrermester.

Formand Hans orienterede omkring situationen ved vinduesåbningerne i kælderen, og lagde op til generalforsamlingen at tage stilling til, hvorvidt dette arbejde er nødvendigt lige nu, eller om det på grund af vores budget skal udsættes til senere. Han påpegede dog, at såfremt der bliver konstateret svamp i træværket i kælderen, skal der omgående gribes ind.

Generalforsamlingen forkastede enstemmigt dette forslag, men bemyndigede bestyrelsen til omgående at sætte arbejdet i værk, såfremt der blev konstateret svamp.

14) Orientering omkring oprettelse af hjemmeside for Ejerforeningen

Medadministrator Henrik Christiansen orienterede om Faktum aps's arbejde med at lave en hjemmeside til ejerforeningen, hvor regnskaber, generalforsamlingsreferater og bestyrelsesreferater bl.a. skal ligge, så ejendomsmæglere selv kan hente de nødvendige informationer vedrørende salg af en lejlighed i vores ejendom, uden først at skulle indsende et ejendomsskema, som administrator efterfølgende skal udfylde. Dette vil medføre, at lejligheder kan sælges hurtigere.

Denne service vil være omkostningsfri for ejerforeningen.

Adressen er: http://www.faktum.dk/mars

Generalforsamlingen tilsluttede sig denne orientering.

15) Henstilling til at ejere med gamle radiatorhaner skal udskifte disse med termostatventiler inden næste fyringssæson

Generalforsamlingen havde en god drøftelse af problematikken omkring

ventilhaner i forhold til termostatventiler.

Der fremkom en holdning om, at de som stadig har de gamle ventilhaner

sansynligvis vil udskifte disse, når vi får monteret varmemålere, idet de

sansynligvis vil komme til at betale en større varmeregning end dem der har termostatventiler.

Generalforsamlingen henstiller til ejerne om at udskifte de gamle haner.

 

 

 

16) Forslag om indfrielse af byggelån kun 1 gang om året, i juni måned.

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt, at der kun én gang om året kan indfries restgæld på det eksisterende byggelån fra 1992, og at denne indfrielse kun kan ske i juni måned.

17) Valg af formand

Hans genopstiller

Hans Pauli Sundstein blev enstemmigt genvalgt som formand.

18) Valg af kasserer

Eva går af som Kasserer, og det lykkedes ikke at få nogen af generalforsamlingsdeltagerne til at stille op til denne post.

Da der heller ikke var nogen kandidater til de øvrige bestyrelsesposter eller suppleantposter, bortfaldt punkterne 18, 19 og 20, og det blev besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med valg på dagsordenen.

Generalforsamlingen henstillede til, at der gøres meget klart overfor medlemmerne hvilken betydning det får for foreningen, hvis vi ikke får valgt en ny bestyrelse.

Hans orienterede om at dersom der ikke kan vælges en fuldtallig bestyrelse, må foreningen nedlægges, og der vil derfor ikke længere være nogen ledelse af ejendommen ud over den ledelse som administrator vil tage sig af.

Der vil som følge af en sådan nedlæggelse komme til at påhvile administrator nogle flere opgaver, hvilket han naturligvis vil tage sig betalt for, og som derfor kommer til at blive en ekstra udgift for ejerne.

Hans mente at det må være i alle ejeres interesse at der fortsat er en bestyrelse til at lede en sådan ejendom som vores.

Generalforsamlingen pålagde herefter den nyvalgte formand sammen med administrator tydeligt at beskrive de enkelte arbejdsområder i bestyrelsen så ingen følte sig skræmt fra at tage sit ansvar og deltage aktivt i den.

21) Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller JØrgen Roager, statsautoriseret revisor til genvalg

Generalforsamlingen genvalgte Jørgen Roager som revisor.

22) Eventuelt

Der blev under dette punkt anført at der er problemer med timeren til belysningen i cykelkælderen der slukker allerede efter 15 sekunder, at døren til opgangen nr. 28, ikke kan lukke rigtigt, at døren til porten er svær at åbne og lukke samt at betondækket i gulvet i opgang nr. 28 er i stykker.

Hertil blev det bemærket, at porttelefonanlægget i nr. 28, næsten ikke fungerer, og man gerne så dette repareret.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden under debatterne, og hævede generalforsamlingen.

Referent: Formand

Hans Pauli Sundstein

10

Tilbage til generalforsamlingsreferats oversigten Tilbage til ejerforeningens hjemmeside