Generalforsamlingsreferat 1999

 

Onsdag den 24. februar 1999 kl. 19 afholdt Ejerforeningen Marstalsgade 28-32 sin ordinære generalforsamling i Medborgerhuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.

Der var fremmøde af:

Eva Molin (lejl. 5)

Marstalsgade 32, 2. tv. 27/1000

Dan Egelund (Lejl. 12)

Marstalsgade 32, 5. th. 27/1000

Carsten Jellesen (lejl. 13)

Marstalsgade 30, st. 52/1000

Hans Pauli Sundstein (lejl. 14)

Marstalsgade 30, 1. tv. 27/1000

Frank Huulgaard Jensen (lejl. 18)

Marstalsgade 30, 3. tv. 27/1000

Ricco Normann Dyhr (lejl. 21)

Marstalsgade 30, 4. th. 27/1000

Steen Christensen, (lejl. 35)

Marstalsgade 28, 5. th. 27/1000

Der var fuldmagt fra:

Jesper Sørensen, (lejl. 3)

Marstalsgade 32, 1. tv. 27/1000

I alt 241/1000

Uden stemmeret: Jesper Søgaard (administrator, Faktum Ejendomsadministration ApS), Henrik Christiansen (ansat i Faktum Ejendomsadministration ApS)

Formand Hans Pauli Sundstein bød velkommen.

Herefter gik han over til dagsordenens pkt. 1.

 1. Valg af dirigent & referent
 2. Bestyrelsen foreslog Jesper Søgaard som dirigent og Henrik Christiansen som referent.

  Jesper Søgaard blev enstemmigt valgt som dirigent og Henrik Christiansen blev enstemmigt valgt som referent.

  Jesper Søgaard takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

  Herefter gik han videre i dagsordenen for generalforsamlingen.

 3. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning for det senest forløbne år.
 4. Ved formand Hans Pauli Sundstein

  Formandens beretning til Ejerforeningen Marstalsgade 28-32's ordinære generalforsamling 1999.Ejerforeningen havde sidste år en meget grundig ordinær generalforsamling, idet vi skulle beslutte os til, hvilke tiltag der skulle iværksættes, i henhold til den udarbejdede tilstandsrapport.

  Derfor havde vi adskillige flere punkter på dagsordenen end vi normalt har.

  Den ordinære generalforsamling endte dog brat efter formandsvalget, idet der umiddelbart ingen kandidater var til de øvrige bestyrelsesposter.

  Dette medførte, at der måtte indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev valgt en fuldtallig bestyrelse.

  Bestyrelsen tog herefter fat på de opgaver som forelå ifølge beslutningerne fra den ordinære generalforsamling.

  Jfr. Den videoundersøgelse der blev foretaget af vores kloak, er arbejdet med udskiftning af en del af denne, nemlig tredjedelen ud for nr. 28, blevet udført, så de værste fugtgener overfor ejendommens fundament skulle være bragt til ophør.

  Som det må være alle bekendt, så er der jo også blevet opsat både vandmålere og varmemålere i samtlige lejligheder.

  Disse målere skal anvendes til at få en mere retfærdig fordeling af forbruget i de enkelte lejligheder. Der ligger som tidligere nævnt også en lovgivningsmæssig årsag til at disse netop nu er blevet opsat.

  Bestyrelsen har ydermere iværksat arbejdet med at få fjernet alt gammelt råddent karmtræ i kælderen under nr. 28, med opsætning af vandfaste finérplader med udlufningsriste i, og har også bestilt samme arbejde for de to øvrige opgange.

  Hoveddøren til nr. 28, er også blevet tilpasset, så den ikke længere støder på det ujævne gulv, og kan igen lukke.

  I juni og august afholdt vi de to planlagte arbejdsweekender for ejendommen, hvor der ganske vist viste sig nogle koordineringsvanskeligheder, da ingen i bestyrelsen har nogen erfaring på tilrettelæggelse af sådanne, men til trods herfor havde vi et par hyggelige weekender. Efter at arbejdsweekend nr. 2 var afholdt, havde vi nogle problemer med de resterende huller i køkkentrappeopgangene, hvor vi ikke havde nået at pudse op igen, og vi ad omveje fik at vide, at vi ville få problemer hvis forsikringsselskabets taksator kom og så dette. Vi arrangerede derfor et opslag til en frivillig ekstraordinær arbejdsweekend i oktober måned, men den var der ikke ret mange der deltog i.

  Til trods for det, fik de få udrettet en hel del, som de bør roses for. Der blev opsat gipsonitplader i de største huller, og kanterne blev pudset til, og alle andre huller blev spartlet ud.

  Næste opgave må blive at få repareret de sidste småhuller og malet disse opgange, så de kommer til at se mere appetitlige ud.

  Ejendommen har fået tilknyttet en ELO-konsulent, som hvert år skal udarbejde en rapport omkring ejendommens energi tilstand.

  Denne rapport skulle allerede i begyndelsen af sidste år være udarbejdet, men grundet lovpligtiggørelsen af denne ordning, opstod der en del forsinkelse, som medførte at denne først blev udarbejdet i slutningen af 1998.

  Energiledelseskonsulenten har givet bestyrelsen den opgave, hver måned at registrere ejendommens samlede vandforbrug, varmeforbrug, el-forbrug og herudover notere forskellige måleres visninger, til brug for en mere detaljeret rapport ved afslutningen af indeværende år.

  Denne opgave har bestyrelsen givet til vicevært Frank Huulgaard Jensen, som må siges at være en yderligere opgave der pålægges viceværten.

  ELO-konsulenten påpeger at vi burde få opsat en varmevæksler i fyrrummet, der ville medføre at vi fik en væsentlig bedre udnyttelse af vores varme, og som på ganske få år vil være betalt, ikraft af at vi vil spare den strafafgift vi i dag betaler, for at levere for varmt vand tilbage til fjernvarmeværket.

  Denne vil koste omkring 40.000 kr. og således være tilbagebetalt på kun 4 år.

  ELO-konsulenten foreslår også, at vi får udskiftet den varmtvandsbeholder der forsyner ejendommen med varmt vand, og at denne bliver en liggende model, da dette skulle give os en bedre udnyttelse af opvarmingsprocessen af det varme vand. Denne skulle koste ca. 20.000 kr.

  Jeg vil opfordre generalforsamlingsdeltagerne til at få debateret dette godt igennem, så den kommende bestyrelse har et fast grundlag at arbejde videre med.

  Bestyrelsen har desværre haft problemer med nogle få ejere angående vedligeholdelse af deres vinduer, og i et enkelt tilfælde har sagen været tæt på at gå til fogeden, men der er nu truffet en aftale om at ejerforeningen iværksætter arbejdet på ejerens regning. Administrator arbejder stadig på at få kontakt til ejeren af den sidste lejlighed der ikke har gjort noget ved vinduerne, men det lader til at være vanskeligt at komme i kontakt med pågældende ejer.

  Ellers er vi ved at være ajour med denne sag.

  Jeg har som formand haft et godt samarbejde med administrator, og tingene har også gledet noget nemmere efter at Henrik Christiansen er blevet ansat på kontoret.

  Jeg vil takke både Jesper Søgaard og Henrik Christiansen for et godt 1998, og håber på et lige så godt samarbejde i det kommende år, uden noget år 2000 sammenbrud.

  Jeg vil også takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år, og specielt takke Eva Molin for de mange år hun har gjort en indsats i ejerforeningens bestyrelse som kasserer, idet Eva nu endeligt har tilkendegivet at hun træder ud af bestyrelsen ved denne generalforsamling.

  Det har været dejligt at bestyrelsen ikke har haft problemer med fraflyttede bestyrelsesmedlemmer, som vi havde det sidste år.

  Det glæder mig også, at der er flere af de siddende bestyrelsesmedlemmer der genopstiller til bestyrelsen.

  Jeg vil endnu engang opfordre generalforsamlingsdeltagerne til at komme med kreative forslag til hvilke ting bestyrelsen skal prioritere højst i det kommende år.

  Skrevet af Formand Hans Pauli Sundstein

  Efter beretningen havde generalforsamlingsdeltagerne et par spørgsmål omkring beretningen, som Hans Pauli Sundstein redegjorde for jfr. det som er anført i beretningen. Beretningen blev herefter sat under afstemning, og blev enstemmigt godkendt.

 5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 1998.
 6. Ved administrator Jesper Søgaard.

  Jesper Søgaard gennemgik hovedtallene i årsregnskabet for 1998, som vidste et positivt resultat på kr. 105.026 og en balance på kr. 1.046.406..

  Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

   

 7. Forelæggelse og godkendelse af budget for 1999.
 8. Ved Jesper Søgaard

  Administrator Jesper Søgaard gennemgik budgettet for 1999, der er budgetteret med kr. 364.000 i indtægter fra fællesbidrag, og dermed ingen stigning i 1999.

  Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 9. Arbejdsweekender
 10. Hans Pauli Sundstein oplyste om hvilke arbejder, der var udført ved arbejdsweekenderne i 1998 og han kunne oplyse, at det sidste pudsearbejde på bagtrapperne stadig mangler.

  Arbejdsweekenderne i 1999 blev aftalt til at finde sted den 12.- 13. juni 1999 samt 7.- 8. august 1999.

  Tidligere generalforsamlingsbeslutning om hvert år, at opkræve kr. 1.000 pr. ejerlejlighed i 4. kvartal til dækning af udgifter til arbejdsweekenderne ønskede generalforsamlingen at fortsætte således, at ejere der deltager en dag pr. arbejdsweekend opnår en tilbagebetaling på kr. 500 pr.

  arbejdsweekend, og at deltagelse i begge arbejdsweekender medfører at man ikke opkræves kr. 1000.

 11. Orientering omkring oprettelse af hjemmeside for Ejerforeningen
 12. Medadministrator Henrik Christiansen orienterede om Faktum Ejendomsadministration ApS' arbejde med at lave en hjemmeside til ejerforeningen, hvor regnskaber, generalforsamlingsreferater og bestyrelsesreferater bl.a. skal ligge, så ejere, advokater, ejendomsmæglere selv kan hente de nødvendige informationer vedrørende salg af en lejlighed i vores ejendom. Denne service vil være omkostningsfri for ejerforeningen.

  Adressen er: http://www.faktum.dk/mars

  Generalforsamlingen tilsluttede sig denne orientering.

 13. Valg af formand
 14. Hans Pauli Sundstein genopstillede.

  Hans Pauli Sundstein blev enstemmigt genvalgt som formand.

 15. Valg af kasserer
 16. Eva Molin afgik som kasserer og Karsten Jellesen opstillede.

  Karsten Jellesen blev enstemmigt valgt som kasserer.

 17. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 18. Frank Huulgaard Jensen, Jesper Sørensen genopstillede og Dan Egelund opstillede.

  Frank Huulgaard Jensen, Jesper Sørensen og Dan Egelund blev enstemmigt valgt.

 19. Valg af suppleanter
 20. Ricco Normann Dyhr blev enstemmigt valgt som 1. suppleant, Steen Christensen blev enstemmigt valgt som 2. suppleant, Eva Molin blev enstemmigt valgt som 3. suppleant.

 21. Valg af revisor
 22. Generalforsamlingen genvalgte Jørgen Roager som revisor.

 23. Eventuelt

Generalforsamlingsdeltagerne diskuterede eventuelle emner til årets arbejdsweekender.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden under debatterne, og hævedegeneralforsamlingen.

 

Referent: Henrik Christiansen

 

 

 

Som dirigent Jesper Søgaard, København den 22. marts 1999

Tilbage til generalforsamlingsreferats oversigten

Tilbage til ejerforeningens hjemmeside