E/F Marstalsgade 28-32

Generalforsamlingsreferat af ekstraordinær generalforsamling maj 2001

Lørdag, den 5. maj 2001 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Marstalsgade 28-32 i ejendommens gård.

Der var fremmøde af:

- Kenneth Anker Larsen (lej. 9), Marstalsgade 32. 4. tv. (27/1000)

- Dan Egelund (lej. 12), Marstalsgade 32. 5. th. (27/1000)
Var repræsenteret ved fuldmagt:

- Carsten Jellesen (lej. 13), Marstalsgade 30, st. tv. (52/1000)

- Hans Pauli Sundstein (lej. 14), Marstalsgade 30, 1. tv. (27/1000)

- Frank Huulgaard Jensen (lej. 18), Marstalsgade 30, 3. tv. (27/1000
var repræsenteret ved Anja Juul Freudendal.

- Caroline Nordentoft (lejl. 21), Marstalsgade 30, 4.th. (27/1000)

- Kim Larsen (lejl. 22), Marstalsgade 30, 5.tv. (25/1000)

- Janus Badsberg (lejl. 28), Marstalsgade 28, 2.tv. (29/1000)

- Ialt var følgende fordelingstal repræsenteret: 243/1000

 

1. Valg af dirigent og referent.

Efter bestyrelsens forslag blev advokat Steen Ternstrøm valgt som dirigent og referent uden nogen indvendinger. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Forslag fra bestyrelsen vedr. vedtægtsændring.

Dirigenten bemærkede, at forslaget på den ordinære generalforsamling var blevet eenstemmigt vedtaget. Da der ikke på denne generalforsamling var fremmødt 2/3 af samtlige medlemmer, var det således nødvendigt at forelægge forslaget om vedtægtsændring for en ekstraordinær generalforsamling. Forslaget blev herefter sendt til afstemning og blev på ny eenstemmigt vedtaget.

3. Forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsen bemyndiges til at optage et lån i banken på ca. kr. 300.000,00.

Formand Hans Pauli Sundstein, motiverede forslaget ved at forklare nærmere omkring den påtænkte anvendelse af de midler man agtede at låne. Midlerne skulle først og fremmest anvendes til udskiftning af varmtvandsbeholder og varmecentral samt omlægning af rørinstallationer i denne forbindelse. Formanden forklarede nærmere om omlægning fra et etstrenget anlæg til et tostrenget anlæg, hvilket vil medføre en betydelig bedre afkøling af vandet undervejs, hvorved foreningen vil undgå de strafbetalinger, der er forbundet med en for dårlig afkølning af vandet. Forslaget blev herefter sendt til afstemning, hvor det blev eenstemmigt vedtaget.

4. Eventuelt:

Der blev stillet et par spørgsmål til formanden omkring etablering af bredbåndsinternet i ejendommen, hvortil formanden svarede, at der stadig arbejdes på sagen, og indhentes flere tilbud.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt, hvorfor han overlod ordet til formanden, der takkede for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

 

Den 8. maj 2001

 

…………………………………… …………………………………………..

Formand Hans Pauli Sundstein Dirigent Steen Ternstrøm

 

 

(underskrevet eksemplar ligger hos formand og administrator, såfremt et sådant måtte ønskes besigtiget)

 

Tilbage til oversigten over generalforsamlings referater Tilbage til Ejerforeningens hjemmeside