Ejerforeningen Marstalsgade 28-32

2100 København Ø.

København d. 27/11 2002

 

Jf. tilstandsrapport á den 24/2 1997.
Udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Jørgen Nielsen.

Ejerforeningen har i den forløbne tid, med tilstandsrapporten som udgangspunkt, arbejdet videre med vedligeholdelsen af ejendommen.

Vi har haft en løbende dialog med firmaet lindén a/s efterfølger, som forestod udskiftningen af taget i 1992, og som så sent som i efteråret 1999 har været oppe på taget, for at tætne det de steder hvor vand trængte ind.

Der har på grund af det indtrængende vand, været behov for en efterfølgende inpregnering af træværket der bærer taget, og dette er blevet gjort, ligesom det også er blevet overfladebehandlet mod svampeangreb.

Samtlige lyskasser er blevet oprenset, alt råddent træværk i kældervinduerne er blevet fjernet, og der er enten blevet muret op, med en udluftningsrist isat, eller der er blevet opsat vandfaste finér plader med udluftningsrist i.

Samtlige af ejendommens fælles vinduer er blevet renset for gammel maling, behandlet med træbeskyttelse og efterfølgende malet, og alle ejere har fået pålagt at gøre det samme ved deres egne vinduer, og der resterer kun en lejlighed som ikke har fået dette gjort.

Der er jf. tilstandsrapporten blevet opsat en varmeveksler i fyrkælderen, der skal sørge for en bedre økonomi i vores varmeforsyning.

Vi har fået foretaget en tv-inspektion af vores kloaknet, og grundet nedbrudte kloakrør ud for ejendommens nr. 28, er alle rørene her blevet udskiftet, de øvrige kloakrør var i en så god eller acceptabel stand, at udskiftning ikke var påkrævet.
Vi holder dog fortsat øje med disse.

Murværket i alle 3 køkkentrappeopgange er blevet repareret, og efterfølgende malet, så disse ser faktisk rimelig pæne ud.

Ejerforeningen har fået omlagt samtlige vandinstallationer i kælderen, så rørene nu er kommet over gulvniveau, og der dermed ikke længere er nogen fare for skjult vandtab.

I kælderen under hele ejendommen er der blevet opsat isolation i loftet, således at stuelejlighederne ikke bliver særlig udsat for kulde om vinteren, hvilket kommer hele ejendommens varmeregnskab til gode.

Vi har fået udført arbejdet med at understøte jerndrageren der bærer portgulvet, og fået reetableret portgulvet i hele gennemgangen.

Vores gennemgang fra gade til gård er også blevet isoleret på begge sider og i loftet, således at de kondensgener som nogle lejligheder har lidt under, nu er bragt til ophør.

Ejerforeningen har afsluttet arbejdet med omlægningen af varmeforsyningen, således at det gamle etstrengede system er blevet omlagt til et tostrenget system, der i forbindelse med den ovennævnte varmeveksler, vil medføre en væsentlig bedre stabilitet i varmeforsyningen til de enkelte lejligheder, samt en bedre varmeøkonomi for ejendommen.
Herudover er ogsåvarmtvandsbeholderen til det varme forbrugsvand blevet udskiftet.

Der er i 2002 blevet udført arbejder med at indregulere varmeforsyningen ved brug af en klimastat, som skulle give en bedre økonomisk ballance i hvor meget fjernvarmevand vi forbruger.
Hertil er de sidste rør blevet isoleret, således at vi ikke får noget varmetab fra disse.

Vi har endelig fået defineret årsagen til det indtrængende vand i vores kælder, hvor problemet har været størst i nr. 32. Vi har i den forbindelse fået hævet bunden af 3 af vores lysskasser og lagt ny bund i dem med afløb direkte ud i kloakken, og kælderen har været fuldstændig tør siden!

Ud fra tidligere beskrivelser af problematikken omkring reetablering af murværket i vores kælder, skal denne have stået fuldstændig tør i 5 år inden sådant arbejde kan påbegyndes, hvorfor dette arbejde tidligst kan iværksættes fra år 2007.
Det bliver derfor ejerforeningens bestyrelses opgave i de kommende 5 år at holde øje med kælderen og den grundvands pumpebrønd som er etableret der, at den ikke bliver tilstoppet, men kontinuerligt kan holde kælderen fuldstændig tør, og fra år 2007 vurdere omfanget af det arbejde der skal iværksættes med reetablering af murværket.

De resterende problemer med ejendommens tag, har bestyrelsen modtaget rådgivning om at få udskiftet den flade del som er papptag, idet denne del af taget aldrig har været udskiftet siden ejendommen blev bygget i 1902, som altså er 100 år gammel. Vi har hertil fået stillet i udsigt at nogle af de problemer som har været med det 10 år gamle skiffertag kan blive løst ved en sådan omlægning, med mulighed for en øget levetid for hele taget.
Ejerforeningens bestyrelse vil fremlægge for generalforsamlingen i 2003 forslag til at få dette arbejde udført.

Med disse arbejder lagt bag os, og med en synlig horisont for det fremtidige arbejde, er det ejerforeningens bestyrelses holdning, at mange af de negative påtegninger som tilstandsrapporten indeholder, nu er blevet udbedret, om end de ikke lige er udført efter den recept som er angivet af tilstandsrapportens forfatter.

 

På vegne af ejerforeningens bestyrelse

Formand Hans Pauli Sundstein

 

Tilbage til ejerforeningens hjemmeside