Vedtægter for

Ejerforeningen Marstalsgade 28-32


  Tilbage
   
 

§1 Navn og hjemsted

  §2 Formål
  §3 Foreningens medlemmer
  §4 Hæftelse
  §5 Vedligeholdelse
  §6 Besigtigelse
  §7 Forsømmelser
  §8 Ordensregler
 

§9 Økonomiske forpligtelser

  §10 Beslutninger
 

§11 Årsregnskab

  §12 Generalforsamling
  §13 Generalforsamlingsafholdelse
  §14 Generalforsamlingsindkaldelse
  §15 Forslag til generalforsamlingen
  §16 Generalforsamlingens udøvelse
  §17 Bestyrelsen
  §18 Ledelse
  §19 Bestyrelsens møder
  §20 Tegningsret
  §21 Tinglysning
  §22 Ikrafttrædelse
  Matr. nr. 3386
Ejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter

Anmelder:
Hans Pauli Sundstein
Marstalsgade 30, 1 tv
2100 København Ø
Tlf. 35 26 88 22

Navn, Hjemsted og formål:

§ 1

Foreningens navn er: Ejerforeningen Marstalsgade 28-32. Dens hjemsted er: København Ø.

§ 2

Stk. 1: Foreningens formål er at administrere ejendommen matr. nr. 3386 Udenbys Klædebo Kvarter, Marstalsgade 28-32, at varetage medlemmernes fællesinteresser, derunder sørge for at ro og orden opretholdes i ejendommen, og at ejendommens vedligeholdelsestilstand altid er forsvarlig.

Stk. 2: Foreningen skal bortset fra grundfond og evt. driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene opkræve de fornødne bidrag, der kræves til at forestå ejendommens fællesudgifter.

Foreningens medlemmer:

§ 3

Stk. 1: Som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere af ejerlejligheder i ovennævnte ejendom. Ejere af ejerlejligheder har pligt til at være medlem, og pligten hertil indtræder den dag, den pågældende ejers skøde, uanset om dette er betinget, anmeldes til tinglysning. Den tidligere ejers medlemskab ophører først endeligt, når den nye ejers skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger (at ejerforeningens pantebreve respekteres) og at restancer af enhver art er betalt til foreningen. Sælgeren udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue, herunder grundfond.

Fordelingstal:

Stk. 2: Rettigheder og forpligtelser fordeles mellem medlemmerne efter følgende fordelingstal:

Ejerlejlighed nr. 22

med fordelingstal 25

Ialt 25

Ejerlejlighederne nr. 11,23,34

Med fordelingstal 26

Ialt 78

Ejerlejlighederne nr. 1,3,5,7,9,12,14,15,16,17,18,19,20,21,35


Med fordelingstal 27


Ialt 405

Ejerlejlighederne nr. 2,4,6,8,10,24,26,28,30,32

Med fordelingstal 29

Ialt 290

Ejerlejlighederne nr. 25,27,29,31,33

Med fordelingstal 30

Ialt 150

Ejerlejlighed nr. 13

med fordelingstal 52

Ialt 52

   

Ialt 1000

 Medlemmernes forpligtelser:

Hæftelse:

§ 4

Stk. 1: For foreningens forpligtelser med hensyn til administration, fællesudgifter m.v. hæfter foreningens formue primært. Subsidiært hæfter medlemmerne principalt forholdsmæssigt efter fordelingstal, subsidiært personligt solidarisk. Til dækning af de med administrationen og vedligeholdelsen forbundne udgifter betaler medlemmerne i forhold til deres fordelingstal en ydelse, der fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår. Ved større arbejder skal det dog tilbydes medlemmerne individuelt at kunne betale deres andel kontant.

Grundfond:

Stk. 2: Ejerne af ejerlejlighederne kan efter en generalforsamlingsbeslutning - vedtaget med mere end 50% af de tinglyste fordelingstal - bestemme, at der skal oprettes en grundfond. Indbetalinger til grundfonden kan først opkræves, når vedtægter for grundfonden er vedtaget af en generalforsamling med almindeligt flertal. De vedtagne grundfondsvedtægter er et tillæg til nærværende vedtægter.

Varmeregnskab og vandregnskab:

Stk. 3: Ejendommen forsynes med fjernvarme. Udgiften til varme og varmt vand fordeles efter målere. Udgiften til vand fordeles ligeledes efter målere. Varme- og vandregnskab udfærdiges af et af bestyrelsen valgt anerkendt firma. Regnskabsåret er 1. marts til 28./29. februar.

Foreningen opkræver a conto beløb vedrørende varme og vand i forbindelse med opkrævning af fællesudgifterne. Bestyrelsen fastsætter a conto beløbets størrelse ud fra de forventede udgifter.

Årsreguleringen indregnes i førstkommende kvartalsopkrævning herefter og foreningen udsender hurtigst muligt meddelelse herom.

Fællesudgifter:

Stk. 4: Den ordinære ydelse, herunder ydelse til grundfond, varme, erlægges kvartalsvis forud med forfald den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober, og indbetales til ejerforeningen senest den 1. januar, den 1. april, den 1. juli, 1. oktober, eller førstkommende hverdag herefter i det kvartal ydelsen vedrører. Ved senere indbetaling opkræves et gebyr på kr. 250,- sammen med opkrævningen for det efterfølgende kvartal. Fællesudgifter, som indbetales senere end den 1. Hverdag i den nævnte måned, forrentes på forfaldsdagen og indtil ydelsen betales, med 9% p.a. + diskontoen. Er ydelsen ikke indbetalt senest 14 dage efter sidste rettidige indbetalingsdato, kan bestyrelsen eller administrator tilsende restanten en skriftlig henstilling om, at berigtige gælden inden 8 dage efter henstillingen.

Efterkommes denne henstilling ikke kan restancen overgives til inkasso samt tvangsinddrivelse, evt. over tvangsauktion. Alle dermed følgende omkostninger skal dækkes af ejeren.

Pantsikkerhed:

Stk. 5: Til sikkerhed for betaling af ethvert krav, som foreningen måtte få på de enkelte medlemmer, udstedes der for hver ejerlejlighed et eller flere ejerpantebreve på kr. 15.000,- skriver kroner entifemtusinde.

Ved ejerskifte forpligter ejeren sig til at forhøje ejerpantebrevet til et beløb der svarer til hvad Real Kredit institutterne når som helst måtte anerkende som 1.prioritet uden at det får indflydelse på ejerskiftebetalingen dog minimum kr. 15.000,-. Pantebrevene forrentes med diskontoen + 5% p.a. som håndpantsættes til foreningen. Ejerpantebrevene kan stilles til sikkerhed for lån. Når ejerpantebrevene ikke er indlagt til sikkerhed for lån opbevares de på forsvarlig vis af bestyrelsen. Salær, stempel og andre omkostninger ved ejerpantebrevenes oprettelse og tinglysning betales af det indtrædende medlem.

Gebyrer:

Stk. 6: Oplysninger, som ejerforeningen i forbindelse med køb/salg afgiver til advokat og ejendomsmægler m.fl., honoreres med et ekspeditionsgebyr til ejerforeningens kasse, eller såfremt Ejerforeningen har antaget en administrator, denne. Beløbets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 7: De i § 4 anførte beløbsstørrelser kan forhøjes ved simpelt flertal på en generalforsamling. Nedsættelse af beløbsstørrelserne kan besluttes efter reglerne i § 12 stk. 4.

Vedligeholdelse:

§ 5

Stk. 1: Udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger herom. Almindelige vedligeholdelsesarbejder kan iværksættes af bestyrelsen jvf. § 18.

 

Stk. 2: Den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte ejere, hvorved det bemærkes, at indvendig vedligeholdelse omfatter tapetsering, maling, hvidtning, vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre, vinduer, radiatorer og alt lejlighedens udstyr, herunder elledninger, elkontakter, vand og gasledninger og øvrige installationer indenfor lejlighedens areal. Ejeren må ikke ved gennemførelse af indvendig vedligeholdelse gribe ind i ejendommens konstruktioner.

Stk. 3: Den udvendige vedligeholdelse påhviler ejerforeningen, hvorved det bemærkes, at udvendig vedligeholdelse omfatter fornyelse og vedligeholdelse af ejendommens øvrige areal, herunder lodrette forsyningsledninger til varme, vand, afløb, gas og udluftning samt fællesinstallationer.

Stk. 4: Ejerlejlighedsejeren må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller lade opsætte skilte med reklamer medvidere uden bestyrelsens samtykke, og Magistratens eventuelle samtykke. Tvivlstilfælde afgøres af ejerforeningens bestyrelse.

Stk. 5: Udgifter der vedrører fællesskabet, betales kun af ejerforeningen såfremt arbejdet er rekvireret af ejerforeningens bestyrelse.

Til indholdsfortegnelse  

§ 6

Administrator eller bestyrelsen er berettiget til efter behørig varsel at foretage besigtigelse af medlemmernes lejligheder, eller at skaffe sig adgang for at udføre reparationer og lignende. 

§ 7

Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor den fastsatte frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte lejligheden i stand for ejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret. 

Ordensregler

§ 8

Stk. 1: Ejeren og de personer, der har ophold i hans/hendes lejlighed må nøje efterkomme de på generalforsamlingen fastsatte vedtægter og ordensregler samt henstillinger fra bestyrelsen.

Stk. 2: Medlemmerne må ikke udleje lejlighederne eller dele heraf uden bestyrelsens tilladelse. I tilfælde af udlejning af en lejlighed skal lejekontrakten indeholde bestemmelse om, at lejeren er forpligtet af de i ejerforeningens vedtægter og ordensregler fastsatte bestemmelser der, ligeledes gælder ejeren, og at lejeren erklærer, at have læst vedtægter og ordensregler, som er ham/hende udleveret i kopi. Ejeren er forpligtiget til at udlevere en kopi af lejekontrakten til bestyrelsen.

Stk. 3: Ejerlejlighederne må kun benyttes til beboelse. Husdyr må kun holdes med bestyrelsens skriftlige konkrete tilladelse. Tilladelsen kan tilbagekaldes. 

§ 9

Såfremt et medlem ikke betaler de i § 4 omtalte ydelser eller i øvrigt ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser overfor ejerforeningen eller groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer eller gør sig skyldig i forhold svarende til dem, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at ophæve lejemålet, kan bestyrelsen bestemme udfra forudgående påkrav, at ejeren (i tilfælde af, at lejligheden er udlejet - lejeren) uden varsel skal fraflytte lejligheden. Efterkommer vedkommende ikke påbud om fraflytning, kan bestyrelsen om muligt lade udsættelse ske ved umiddelbar fogedforretning eller ved anlæggelse af retssag ved den underkreds, hvori ejendommen er beliggende. 

§ 10

Bestyrelsens beslutninger kan af et medlem indankes for generalforsamlingen jf. § 12 stk. 2. Bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger kan prøves ved de ordinære domstole. Sag anlægges ved underretten i den kreds hvor ejendommen er beliggende.

Til indholdsfortegnelse  

Årsregnskab:

§ 11

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet udfærdiges af bestyrelsen, af administrator eller en af bestyrelsen udpeget regnskabsfører.

Stk. 2: Foreningen vælger en revisor til at revidere foreningens regnskab, som forsynet med revisors og bestyrelsens underskrift, skal være fremlagt for medlemmerne senest 14 dage inden den ordinære generalforsamling. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3: I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han/hun finder regnskabsmaterialet i orden, og om hvorvidt prokuraforhold er overholdt. 

Generalforsamling:

§ 12

Stk. 1: Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.

Stk. 2: De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen efter reglerne i § 13 stk. 2.

Stk. 3: Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal.

Stk. 4: Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i disses vedtægter kræves at der er fremmøde af 2/3 af samtlige medlemmer, og deraf er 2/3's flertal der stemmer for, såvel efter antal som efter fordelingstal.

Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 6 uger, og på denne kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal.

Stk. 5: Forslag til ændring af fordelingstal samt foreningens opløsning, kan kun vedtages enstemmigt, og med tilslutning fra samtlige medlemmer. 

§ 13

Stk. 1: Hvert år afholdes senest 31. marts ordinær generalforsamling.
Dagsorden for denne skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse og godkendelse af årsberetning for seneste forløbne år.
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4) Forelæggelse og godkendelse af det kommende års driftsbudget.
5) Forslag fra medlemmerne.
6) Valg af formand for bestyrelsen.
7) Valg af kasserer.
8) Valg af tre medlemmer til bestyrelsen.
9) Valg af suppleanter.
10) Valg af revisor.
11) Eventuelt.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 

§ 14

Stk. 1: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2: Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet på generalforsamling, skal fremgå af indkaldelsen og samtidig med denne fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et af indkaldelsen angivet sted eller vedlægges i kopi sammen med indkaldelsen. 

§ 15

Stk. 1: Ethvert medlem har ret til at få et forslag behandlet af generalforsamlingen. Begæringen om at få et forslag behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet senest den 1. februar.

Stk. 2: Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person som medlemmet skriftlig har givet fuldmagt dertil. 

§ 16

Stk. 1: Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder referat af generalforsamlingen som underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. 

Bestyrelsen:

§ 17

Stk. 1: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af tre medlemmer foruden kasserer og formand der vælges særskilt. Desuden vælges mindst en suppleant. Valgbare til bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens herboende medlemmer.
Dog kan der vælges et bestyrelsesmedlem, som ikke bor i ejendommen. Bestyrelsens formand skal bo i ejendommen.

Stk. 2: Hvert år afgår den siddende bestyrelse ved den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3: Den ekstraordinære generalforsamling kan ved simpelt flertal afsætte formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer inden valgperiodens udløb.

Stk. 4: Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 5, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. I tilfælde af formandens udtræden eller tilbagetræden som formand, vælger bestyrelsen af sin midte en ny formand, som sidder indtil næste generalforsamling.

Stk. 5: Ved forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 

§ 18

Stk. 1: Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.

Stk. 2: Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bestyrelsen er pligtig til at anbringe foreningens midler i bank, sparekasse eller girobank. Dog må kassereren have en mindre kassebeholdning.

Stk. 3: Bestyrelsen kan antage en administrator og/eller en regnskabsfører til bistand ved varetagelse af ejendommens daglige drift. Ansættelsesforholdet aftales skriftligt. 

§ 19

Stk. 1: Bestyrelsen indkaldes af formanden så ofte anledning foreligger, samt når to medlemmer af bestyrelsen begærer det.

Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og yderligere mindst to medlemmer er til stede.

Stk. 3: Beslutningen træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, udgør formandens stemme udslaget.

Stk. 4: Bestyrelsen udfærdiger referat efter hvert møde som offentliggøres overfor medlemmerne. 

Tegningsret

§ 20

Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller kassereren og et andet bestyrelsesmedlem, eller af formand og kasserer i fællesskab. Bestyrelsen kan overdrage administrator tegningsret i alle ejendommens daglige anliggender i fællesskab med formanden eller kassereren.

Til indholdsfortegnelse
 

Tinglysning:

§ 21

Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende for ejerlejlighederne i matr. nr. 3386 Udenbys Klædebo Kvarter, Marstalsgade 28-32 med påtaleret for såvel ejerforeningen som de til enhver tid værende ejere af ejerlejligheder. Med hensyn til de i ejendommen påhvilende pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. 

§ 22

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. marts 2001 og den ekstraordinære generalforsamling den 5. maj 2001, og erstatter de hidtil gældende vedtægter for ejerforeningen der aflyses af tingbogen, ved tinglysning af nærværende vedtægter.

Til indholdsfortegnelse

København den 13 / 8 2001

Underskrevet af ejerforeningens bestyrelse